Graduation Day 2023

Thời gian: 7:00 AM - 14/08/2023
Địa điểm: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

Hội thảo Hành Trang Ra Trường 2023

Thời gian: 5:30 PM - 10/07/2023
Địa điểm: Giảng đường dốc B1, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.

SoICT Innovation Day 2023

Thời gian: 8:00 AM - 13/05/2023
Địa điểm: Tòa B1, Đại học Bách Khoa Hà Nội