SoICT Innovation Day

Thời gian: 12:00 AM - 25/05/2019
Địa điểm: Nhà B1 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Samsung SVMC Road show 2018

Thời gian: 12:00 AM - 26/10/2018
Địa điểm: Giảng đường D3 - Đại học BKHN