SoICT Hackathon 2023

Thời gian: 8:00 AM - 28/10/2023
Địa điểm: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội

Cuộc thi Olympic Tin học Cấp trường 2023

Thời gian: 12:30 AM - 21/10/2023
Địa điểm: Tòa nhà B1 - Trường Công Nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội