INNOVATION DAY 2022

Thời gian: 8:00 AM - 14/05/2022
Địa điểm: Sảnh tầng 1-4 và Hội trường B1 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội