Đề tài VinIF
Đề tài VinIF

Đề tài tài trợ bởi Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup Đề tài: Học chuyển...

Đề tài Sở KHCN

Đề tài Sở Khoa học công nghệ Đề tài: Phát triển bộ mô phỏng tín...

The ALIEN project

The ALIEN project (Active Learning in Engineering Education) is funded by the Erasmus+ Capacity Building...

Đề tài Hợp tác quốc tế

1. Đề tài: Multitasking Evolutionary Algorithms for Optimizing Artificial Neural Network and Graph-based Models Chủ...

Đề tài cấp Bộ

1. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng giải pháp co dãn tài nguyên hiệu quả...

Đề tài hợp tác nghiên cứu theo Nghị định thư

1. Đề tài: Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát và phát hiện các...

Nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản Quỹ Nafosted

1. Đề tài: Khai phá các cấu trúc rời rạc trong tối ưu hoá hoạt...

Đề tài cấp Quốc gia

1. Đề tài: Nghiên cứu, phát triển tích hợp hệ thống hỗ trợ giám sát,...