Graduation Day 2024

Thời gian bắt đầu: 7:00 am 15/07/2024

Thời gian kết thúc: 6:00 pm 19/07/2024

Địa điểm: Nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội