Thông báo thi học kỳ 2023.2

Thông báo thi học kỳ 2023.2

Trường CNTT&TT thông báo lịch thi học kỳ 2023.2 như sau:

  1. Lịch thi cuối kỳ (bao gồm cả lịch thi Tin đại cương) xem chi tiết tại đây.
  2. Sinh viên tra cứu các lớp thi trên máy tính ở danh sách tại đây bằng mssv (danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật).

CHÚ Ý: Sinh viên cần kiểm tra lại thông tin các lớp thi do giáo viên đăng trên kênh Teams, nếu thấy thông tin chưa khớp với thông tin trên Teams, sinh viên cần liên hệ với các thầy cô phụ trách lớp để xác nhận lại thông tin lớp thi của mình.