1. Giới thiệu Văn phòng Trường

Văn phòng Trường có nhiệm vụ tham mưu và giúp việc cho Ban Giám hiệu trong quản lý hành chính tập trung và tổ chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chung toàn Trường, cụ thể:

 • Xây dựng kế hoạch công tác; hướng dẫn, hỗ trợ và phối hợp với các đơn vị trong Trường thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch công tác, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng quy định;
 • Theo dõi và giải quyết công việc nghiệp vụ, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đảm bảo kỷ cương, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc;
 • Tham mưu cho Ban Giám hiệu và thực hiện các công tác theo quy chế tổ chức hoạt động của Trường;
 • Hướng dẫn, hỗ trợ tốt nhất cho cán bộ, người học trong các công việc liên quan, thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội;

Văn phòng Trường được tổ chức thành 04 bộ phận:

 • Bộ phận Giáo vụ
 • Bộ phận Hành chính – Tổng hợp, Truyền thông, Tuyển sinh & Hợp tác Doanh nghiệp
 • Bộ phận Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế
 • Bộ phận Tài chính & Kế toán, và Cơ sở vật chất:
 1. Phân công công việc Văn phòng Trường

2.1. Trưởng Văn phòng: TS. Lê Xuân Thành

 • Phụ trách chung
 • Phụ trách trực tiếp các bộ phận: Tài chính & Kế toán, và Cơ sở vật chất, Tuyển sinh & Hợp tác Doanh nghiệp

2.2. Phó Trưởng Văn phòng: TS. Nguyễn Thị Thanh Nga

 • Hỗ trợ Trưởng Văn phòng điều hành công việc hàng ngày
 • Phụ trách trực tiếp các bộ phận: Hành chính – Tổng hợp, Truyền thông, theo dõi bộ phận Giáo vụ

2.3. Phó Trưởng Văn phòng: TS. Trịnh Thành Trung

 • Hỗ trợ Trưởng Văn phòng điều hành công việc hàng ngày
 • Phụ trách trực tiếp các bộ phận: Truyền thông, Khoa học Công nghệ & Hợp tác Quốc tế

2.4. Trợ lý Trưởng Văn phòng phụ trách bộ phận Giáo vụ: KS. Nguyễn Thanh Nguyệt

 • Điều hành công việc hàng ngày thuộc bộ phận Giáo vụ

2.5. Phân công công việc Văn phòng Trường:

TT HỌ VÀ TÊN MẢNG CÔNG VIỆC
1 Nguyễn Thị Hiền
Email: hiennt@soict.hust.edu.vn
Chuyên viên bộ phận Giáo vụ, phụ trách các CTĐT Elitech (ICT, DS&AI, Việt Nhật, Việt Pháp, An toàn KGS, Tài năng, CLC)
2 Nguyễn Thanh Nguyệt
Email: nguyetnt@soict.hust.edu.vn
Chuyên viên bộ phận Giáo vụ, phụ trách các CTĐT chuẩn, sau đại học
3 Trương Thị Vân Thu
Email: thuttv@soict.hust.edu.vn
Chuyên viên bộ phận Giáo vụ
4 Đinh Thị Thu Hương
Email: huongdtt@soict.hust.edu.vn
Chuyên viên mảng Hành chính tổng hợp, phụ trách các CTĐT SIE, VB2, ĐTLT
5 Nguyễn Thị Hà Phương
Email: phuongnth@soict.hust.edu.vn
Chuyên viên mảng Khoa học công nghệ và Hợp tác đối ngoại
6 Lê Thu Giang
Email: gianglt@soict.hust.edu.vn
Chuyên viên mảng Tài chính, Kế toán
7 Phạm Duy Đạt
Email: datpd@soict.hust.edu.vn
Chuyên viên mảng Cơ sở vật chất
8 Đàm Mạnh Đạt
Email: datdm@soict.hust.edu.vn
Chuyên viên mảng Cơ sở vật chất