VinFuture: Đổi mới với AI

Thời gian: 2:00 PM - 20/12/2023
Địa điểm: Online thông qua Zoom & Trực tiếp tại Phòng 504, Nhà B1, ĐHBKHN

SoICT Hackathon 2023

Thời gian: 8:00 AM - 28/10/2023
Địa điểm: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội