Điểm chuẩn tham khảo

Điểm chuẩn tham khảo

Điểm chuẩn tham khảo năm 2022

Tên, mã ngành Chương trình Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Diện XT
Khoa học Máy tính CTĐT chuẩn IT1x 22,25 K01 DGTD
Kỹ thuật Máy tính CTĐT chuẩn IT2x 21,19 K01 DGTD
Kỹ thuật Máy tính CTĐT chuẩn IT2y 28,29 A00, A01 THPT
Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CTTT) CT tiên tiến IT-E10x 22,68 K01 DGTD
An toàn không gian số – Cyber security (CTTT) CT tiên tiến IT-E15x 20,58 K01 DGTD
Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) CT tiên tiến IT-E6x 18,39 K01 DGTD
Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) CT tiên tiến IT-E6y 27,25 A00, A01, D28 THPT
Công nghệ thông tin (Global ICT) CT tiên tiến IT-E7x 21,96 K01 DGTD
Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) CT tiên tiến IT-Epx 16,26 K01 DGTD