Samsung SVMC Road show 2018

Thời gian: 12:00 AM - 26/10/2018
Địa điểm: Giảng đường D3 - Đại học BKHN