SoICT – IBM Hackathon 2020

Thời gian: 5:00 PM - 26/06/2020
Địa điểm: Tòa nhà B1

SoICT Talk 1 | 2020

Thời gian: 5:00 PM - 09/03/2020
Địa điểm: Giảng đường dốc tầng 3 - Tòa nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội

SoICT 2019

Thời gian: 8:00 AM - 04/12/2019
Địa điểm: Tòa nhà B1 – Trường ĐHBK Hà Nội

SoICT Talk 2

Thời gian: 5:00 PM - 18/11/2019
Địa điểm: Giảng đường B1

SoICT Talk 1

Thời gian: 5:00 PM - 18/09/2019
Địa điểm: Giảng đường B1

SoICT Graduation Day 2019

Thời gian: 12:00 AM - 11/06/2019
Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

SoICT Innovation Day

Thời gian: 12:00 AM - 25/05/2019
Địa điểm: Nhà B1 - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội