Seminar khoa học Trường CNTT&TT tháng 1 năm 2024

Seminar khoa học Trường CNTT&TT tháng 1 năm 2024

Theo kế hoạch hàng tháng, Trường CNTT&TT tổ chức các buổi seminar khoa học kết hợp với ăn trưa “Lunch Seminar” nhằm gắn kết các nhóm nghiên cứu và chia sẻ các hướng nghiên cứu mới.

Buổi seminar mở đầu năm 2024 của Trường có sự góp mặt của TS. Phạm Kiên (Meta, Hoa Kỳ) với bài trình bày Hệ thống gợi ý với hàng tỷ người dùng (Recommendation Systems for Billion People)

Tóm tắt: Với hơn 3 tỷ người hoạt động hàng ngày sử dụng một trong các sản phẩm của Meta bao gồm Facebook, Instagram, WhatsApp và hơn 2 tỷ người hoạt động hàng ngày trên Facebook, Meta vận hành các hệ thống gợi ý lớn nhất trên thế giới. Hệ thống gợi ý là xương sống của nhiều sản phẩm kinh doanh cốt lõi của Meta như gợi ý quảng cáo, gợi ý nội dung trên News Feed, gợi ý Reel trên Facebook và Instagram. Bài trình bày sẽ đề cập đến kiến trúc của các hệ thống gợi ý này và thảo luận về một số lĩnh vực nghiên cứu có liên quan.

Abstract: With more than 3 billion daily active people using one of Meta products including Facebook, Instagram, WhatsApp and more than 2 billion daily active people on Facebook, Meta unarguably operates the largest recommendation systems in the world. Recommendation systems are the backbones of many core Meta business products such as Ads recommendation, Suggested for you in News Feed, Reel recommendation in Facebook and Instagram. In this talk, I will cover the high level architect of these recommendation systems and discuss some related active research areas.

TS. Phạm Kiên (Meta, Hoa Kỳ) với bài trình bày Recommendation Systems for Billion People

Cùng với TS. Kiên, PGS. Lê Thanh Hương, GV Khoa Khoa học máy tính, Trường CNTT&TT cũng đóng góp bài trình bày với tiêu đề: Xây dựng các ứng dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn (Building Natural Language Processing Applications Based on Large Language Models)

Tóm tắt: Sự ra đời của các mô hình ngôn ngữ lớn đã thúc đẩy sự phát triển của các ứng dụng XLNNTN. Bài trình bày này sẽ giới thiệu việc xây dựng một số ứng dụng dựa trên các mô hình ngôn ngữ lớn như hệ thống hỏi đáp, dịch máy và các vấn đề liên quan khi sử dụng cách tiếp cận đó.

Abstract: Building Natural Language Processing Applications Based on Large Language Models Abstract: The emergence of large language models has promoted the development of natural language processing applications. This presentation will introduce the construction of various applications relying on large language models, such as question-answering systems, machine translation, and related challenges associated when using this approach.

PGS.TS. Lê Thanh Hương với bài trình bày “Building Natural Language Processing Applications Based on Large Language Models”

Buổi seminar có sự tham gia của số lượng lớn các thầy, cô, các học viên nghiên cứu sinh cùng nhiều người quan tâm có mặt trực tiếp tại Trường và trực tuyến trên nền tảng Zoom. Các buổi “Lunch Seminar” của Trường được đánh giá cao và đã mang lại nhiều lợi ích rõ rệt trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường.