Năm 2015

Năm 2015

Tạp chí ISI/ Scopus

Van Linh Ngo, Nguyen Kim Anh, Khoat Than, and Nguyen Nguyen Tat (2015). Effective and Interpretable Document Classification Using Distinctly Labeled Dirichlet Process Mixture Models of von Mises-Fisher Distributions. Database Systems for Advanced Applications, 139-153.

Quang-Minh Nguyen, Tuan-Dung Cao (2015). A novel approach for automatic extraction of semantic data about football transfer in sport news. International Journal of Pervasive Computing and Communications, 11 (2), 233-252 .
A. MinTjoa, Peter Wetz, Elmar Kiesling, Tuan-Dat Trinh, Ba-Lam Do (2015). Integrating Streaming Data into Semantic Mashups. Procedia Computer Science , 72, 1-4.

Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Ba-Lam Do, Elmar Kiesling, A Min Tjoa (2015). Distributed mashups: a collaborative approach to data integration. International Journal of Web Information Systems, 11, 3, 370-396.

Huynh Thi Thanh Binh, Nguyen Thai Duong (2015). Heuristic and genetic algorithms for solving survivability problem in the design of last mile communication networks. Soft Computing, 19, 9, 2619-2632.

Yliès Falcone, Mohamad Jaber, Thanh-Hung Nguyen, Marius Bozga, Saddek Bensalem (2015). Runtime verification of component-based systems in the BIP framework with formally-proved sound and complete instrumentation. Software & Systems Modeling.
Philip T Moore, Hai V Pham (2015). Personalization and rule strategies in data-intensive intelligent context-aware systems . The Knowledge Engineering Review (tạp chí, SCI index), 140-156.

Nguyen Huu Thanh, Vu Anh Vu, Nguyen Duc Lam, Nguyen Van Huynh, Tran Manh Nam, Ngo-Quynh Thu, Thu-Huong Truong, Nguyen Tai Hung, Thomas Magedanz (2015). A Generalized Resource Allocation Framework in Support of Multi-Layer Virtual Network Embedding based on SDN. ELSEVIER’s Journal of Computer Networks, Special Issue on Network Virtualization and Software Defined Networking, 92 (2), 9th December 2015, 251 – 269.

Tạp chí khác

Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Phi Lê, Nguyễn Khanh Văn (2015). Thuật toán định tuyến đảm bảo cân bằng tải và hệ số định tuyến hằng số sử dụng yếu tố ngẫu nhiên trong mạng cảm biến không dây với hố mạng. Tạp chí khoa học và công nghệ, 46-51.
Nguyễn Minh Quý, Huỳnh Quyết Thắng, Hồ Khánh Lâm (2015). Phân tích ảnh hưởng của trễ truyền thông đến hiệu năng của hệ thống tính toán song song trong bài toán khôi phục mật khẩu Microsoft Word. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các Trường đại học kỹ thuật, 104, 41-45.

Huỳnh Hoàng Long, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Hữu Đức (2015). Quản lý thông tin hiệu quả hơn từ SaaS. Tạp chí Công nghệ thông tin và Truyền thông, 5, 28-32.

Le Xuan Thong Nhat, Nguyen Khanh Van (2015). Xây dựng tô-pô mạng liên kết 3 chiều dựa trên kiến trúc DSN nhằm thích ứng cài đặt thực tế. Tạp chí Bưu chính Viễn thông – Chuyên San Các công trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT-TT, 5-15.

Phạm Văn Hải, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2015). Mô hình TOPSIS-AHP sử dụng bộ tiêu chí ICT Newhouse đánh giá bài giảng với trợ giúp ra quyết định thông minh. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN – VNU Journal of Science, 1-15.

Thu Ngo Quynh, Anh Tran Hai, Giang Nguyen Linh (2015). Android based Application for Evaluating Operational Status of Lung Function. Journal of Science and Technology, 107, 93-99.

Nguyen Thi Thanh Tu, La The Vinh, Ta Hai Tung (2015). Phương pháp dò tín hiệu độ nhạy cao ứng dụng trong bộ thu GPS L5. Tạp chí khoa học và kỹ thuật, 167, 53-66.

Phạm Văn Hải, Nguyễn Mỹ Lộc (2015). Mô hình TOPSIS-AHP sử dụng bộ tiêu chí ICT Newhouse đánh giá bài giảng với trợ giúp ra quyết định thông minh. Tạp khí khoa học, Đại học Quốc gia Hà Nội, 43480.

Đào Thị Lệ Thủy, Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang (2015). Nhận dạng cảm xúc và ngữ liệu cho nhận dạng cảm xúc tiếng Việt. Tạp chí Khoa Học và Công Nghệ, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Số 7, Tháng 9/2015, 51-56.

Tai Nguyen Huu, Hoang-Lan Nguyen Thi, Chon-Tam Le Dinh (2015). Rang-based Bit Distribution Technique for Frame Delay Memory Application. Journal of Science & Technology, 107.

Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang (2015). Building of Corpus for Vietnamese Dialect Identification. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học Kỹ Thuật, 109.

Thi-Thu-Hien Pham, Thanh-Hai Le, Hoang-Hai Tran, Quang-Linh Huynh, Van-Toi Vo (2015). Influence of Mueller Matrix Method in Polar Decomposition for Analyzing the Polarrization Properties of Turbid Media. Tạp chí KC và CN các trường kỹ thuật.
Philip T Moore, Hai V Pham (2015). Personalization and rule strategies in data-intensive intelligent context-aware systems. Knowledge Engineering Review, 30, 140-156.

Ngô Quỳnh Thu (2015). Truyền đa kênh cho định tuyến phân cụm trong mạng cảm biến không dây. Research, Development and Application on Information and Communication Technology, 2, 14 (34).

Nguyen Thanh Long, Nguyen Duc Thuy, Pham Huy Hoang (2015). Research on Innovating, Applying Multiple Paths Routing Technique Based on Fuzzy Logic and Genetic Algorithm for Routing Messages in Service – Oriented Routing. EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, 2, 4.

Kiem-Hieu Nguyen, Xavier Tannier, Olivier Ferret, Romaric Besancon (2015). Desambiguisation d’Entites pour l’Induction Non Supervisee de Schemas Evenementiels. TALN.

Kiem-Hieu Nguyen, Xavier Tannier, Olivier Ferret, Romaric Besancon (2015). Generative Event Schema Induction with Entity Disambiguation. ACL.

Đào Thị Lệ Thủy, Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang (2015). Emotion recognition and corpus for Vietnamese emotion recognition. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, 7.
Nguyễn Hải Dương, Nguyễn Hồng Quang (2015). Nhận dạng tiếng Việt nói trên thiết bị di động. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 7A/2015.

Thanh-Trung Pham, Xavier Défago, Quyet-Thang Huynh (2015). Reliability prediction for component-based software systems. Journal of Science of Computer Programming, 97, 426–457.

Hội thảo quốc tế

Le Khac Tuan, Nguyen Hai Nam, Nguyen Thi Hanh, Huynh Thi Thanh Binh (2015). Integrated and heuristic methods for maximizing the lifetime of wireless sensor networks with optimal base station location for disaster forecast. IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference 2015, 43471.

Dinh Thi Ha Ly, Nguyen Thi Hanh, Huynh Thi Thanh Binh, Nguyen Duc Nghia (2015). An Improved Genetic Algorithm for Maximizing Area Coverage in Wireless Sensor Networks. the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology, 61-66 .

Luong-Hien NGUYEN, Thi-Oanh NGUYEN (2015). A Copy Detection Method Based on SCAM and PPCHECKER. Proceedings of the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2015), ACM ICPS.

Dieu-Linh Truong, Thanh-Chung Nguyen (2015). Protected Elastic-tree topology for Data Center. Symposium of Information and Communication Technology (SoICT), 129-134.

Trung-Duc Nguyen, Tuan-Dung CAO, Linh-Giang Nguyen (2015). DGA Botnet detection using Collaborative Filtering and Density-based Clustering. SoICT2015, 203-209.

Ba-Lam Do, Peb Ruswono Aryan, Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Elmar Kiesling, A Min Tjoa (2015). Toward a Framework for Statistical Data Integration. International Workshop on Semantic Statistics, ISWC, 1551.

Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Ba-Lam Do, Peb Ruswono Aryan, Elmar Kiesling, A Min Tjoa (2015). An Autocomplete Input Box for Semantic Annotation on the Web. International Workshop on Visualizations and User Interfaces for Ontologies and Linked Data, ISWC, 1456.

Mai Banh, Hieu Mac, Nam Nguyen, Kieu-Ha Phung, Nguyen Huu Thanh, Kris Steenhaut (2015). Performance Evaluation of multiple RPL routing Tree instances for Internet of Things applications. ATC 2015.

Pham Binh, Huynh Quyet-Thang, Nguyen Thanh-Hung, Nguyen Hung-Cuong (2015). Applying PNZ Model in Reliability Prediction of Component-Based Systems and Fault Tolerance Structures Technique. Context-Aware Systems and Applications 4th International Conference, ICCASA 2015, Vung Tau, Vietnam, Revised Selected Papers, 272-281.

Thanh Pham Dinh, Binh Huynh Thi Thanh (2015). An Effective Combination of Genetic Algorithms and the Variable Neighborhood Search for Solving Travelling Salesman Problem. The 2015 Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence (TAAI 2015), 142 – 149.

Le Van Hung, Trần Đình Khang (2015). Linguistic Logics with Hedges. 2nd International Workshop on Semantic Technologies (IWOST2), 1494.

Le Anh Phuong, Trần Đình Khang, Nguyễn Vĩnh Trung (2015). New Approach to Mining Association Rule with Linguistic Threshold based Hedge Algebras. International Worshop on Semantic Technologies (IWOST2).

Philip Moore, Hai Van Pham, Bin Hu, Hong Liu, Tarik Qaseem (2015). Machine Cognition and the Integration of Emotional Response in the Monitoring of Mental Disorders. 10th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC), 372-379.

Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Ba-Lam Do, Elmar Kiesling, A. Min Tjoa (2015). Semantic mashup composition from natural language expressions: preliminary results. International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, iiWAS, 43474.

Nhu Thi Nguyen, Thanh Duy Dinh, Tuan-Dung Cao (2015). Empowering Exploratory Search on Linked Movie Open Data with Semantic Technologies. the sixth ACM International Symposium on Information and Communication Technology – SoICT2015, 296-303.

Hai Van Pham, Khang Dinh Tran (2015). A Proposal of a Model Using Kansei Evaluation Integrated with Fuzzy Rules and Self-Organizing Map for Evaluation of Bio-Food Products. Proceedings of the First International Workshop on Semantic Technologies (IWOST 2015), 85-92.

Hai Van Pham, Philip Moore, Khanh Dinh Tran (2015). Context Matching with Reasoning and Decision Support using Hedge Algebra with Kansei Evaluation. Proceedings of the Fifth Symposium on Information and Communication Technology, 202-210.

Philip T Moore, Hai V Pham (2015). On Context and the Open World Assumption. Procedings of IEEE 29th International Conference on Advanced Information Networking and Applications Workshops (WAINA 2015), 387-392.

Ba-Lam Do, Tuan-Dat Trinh, Peb Ruswono Aryan, Peter Wetz, Elmar Kiesling, A Min Tjoa (2015). Toward a statistical data integration environment: the role of semantic metadata. International Conference on Semantic Systems, 25-32.

Phan-Thuan Do, Cam-Giang Tran-Thi (2015). An improvement of the overlap complexity in the spaced seed searching problem between genomic DNAs. NICS15.

Bùi Thị Mai Anh, Serge Stinckwich, Mikal Ziane, Benjamin Roche, Ho Tuong Vinh (2015). KENDRICK : a Domain Specific Language and Platform for Mathematical Epidemiological Modelling. Computing & Communication Technologies-Research, Innovation, and Vision for the Future (RIVF), 2015 IEEE RIVF International Conference , 132-137.

Hoang-Linh Truong, Duy-Khanh Bui, Viet-Trung Tran (2015). GPSInsights: Towards an efficient framework for storing and mining massive vehicle location data . The International Symposium on Information and Communication Technology.

Trung-Duc Nguyen, Tuan-Dung CAO, Linh-Giang Nguyen (2015). DGA Botnet detection using Collaborative Filtering and Density-based Clustering. SoICT2015.

Nhu Thi Nguyen, Thanh Duy Dinh, Tuan-Dung Cao (2015). Empowering Exploratory Search on Linked Movie Open Data with Semantic Technologies. The sixth ACM International Symposium on Information and Communication Technology – SoICT2015, 296-303.
Vu Dao-Phan, Thang Huynh-Quyet, Vinh Le-Quoc (2015). Development the method for Optimizing Cost of Software Quality Assurance based on Regression-based Model. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 144, 121-221.

Nguyen Hung-Cuong, Huynh Quyet-Thang (2015). New NHPP SRM Based On Generalized SShaped Fault-Detection Rate Function. Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 144, 121-221.
Trong Nguyen, Le Nguyen, Hau Phan, Khanh-Van Nguyen (2015). A Distributed Protocol to Detect and Update Hole Boundary in Wireless Sensor Networks. In Proc. Of the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT’2015), 171-178.

Cao Thanh Son, Tran Hoang Hai, Boontawee Suntisrivaraporn (2015). An Empirical Study on the Bron-Kerbosch Algorithm and its Variations. AUN/SEED-Net Regional Conference for Computer and Information Engineering 2015, 1, 26-30.

Tuan Nguyen Duc, Manh Nguyen Quang, Sang Dinh Viet, Binh Huynh Thi Thanh, Thuy Nguyen Thi (2015). A comparative study on non-sparse dictionary learning for pattern classification. Knowledge and Systems Engineering (KSE).

Nguyen Thanh Tung, Dinh Ha Ly, Huynh Thi Thanh Binh (2015). Maximizing the lifetime of wireless sensor networks with the base station location. Nature of Computation and Communication, Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering, 108-116.

Le Khac Tuan, Huynh Thi Thanh Binh (2015). Genetic Algorithm for Solving Survivable Network Design Problem with Extending-Cycle-Based Protected Working Capacity Envelope. Sixth World Congress on Nature and Biologically Inspired Computing (NaBIC2014), 250-255.

Phan-Thuan Do, Cam-Giang Tran-Thi (2015). An improvement of the overlap complexity in the spaced seed searching problem between genomic DNAs. NICS’15.

Ngoc Quang Nguyen, Nguyen Viet Dung Nghiem, Phan Thuan Do, Khac Tuan Le, Minh Son Nguyen, Naoto Mukai (2015). People and parcels sharing a taxi for Tokyo city. SOICT2015, 1, 90-98.

Nguyen Binh Minh, Tran Dang, Nguyen Quynh (2015). A Strategy for Server Management to Improve Cloud Service QoS. 19th IEEE/ACM International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications, 120-127.

Luong-Hien NGUYEN, Thi-Oanh NGUYEN (2015). A Copy Detection Method Based on SCAM and PPCHECKER. Proceedings of the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2015).

Hai V. Pham, Khang D. Tran (2015). A Proposal of a Model Using Kansei Evaluation Integrated with Fuzzy Rules and Self-Organizing Map for Evaluation of Bio-Food Products. The First International Workshop on Semantic Technologies, 1339, 85-92.

Le Anh Phuong, Trần Đình Khang, Nguyễn Vĩnh Trung (2015). New Approach to Mining Association Rule with Linguistic Threshold based Hedge Algebras. International Worshop on Semantic Technologies (IWOST2), 10.

Nguyen Thanh Binh, Nguyen Huu Duc, Nguyen Thanh Thuy (2015). Plan model – An Activity Theory Based Approach. Proceedings of the 6th Symposium on Information and Communication Technology, 320-327.

Huong Le Thanh, Luan Tran Van, Hoai Nguyen Xuan, Hien Nguyen Thi (2015). Optimizing Genetic Algorithm in Feature Selection for Named Entity Recognition. SoICT 2015, 1, 11-16.

Philip Moore, Hai Van Pham, Bin Hu, Hong Liu, Tarik Qaseem (2015). Machine Cognition and the Integration of Emotional Response in the Monitoring of Mental Disorders. 10th International Conference on P2P, Parallel, Grid, Cloud and Internet Computing (3PGCIC), 372-379.

Tang The Cuong, Tran Hoang Hai (2015). Visualization of Hierarchical Waxman Network Topology Simulation. AUN/SEED-Net Regional Conference for Computer and Information Engineering 2015, 1, 20-26.

Quan Le, Thu Ngo-Quynh, Thomas Magedanz (2015). RPL-based Multipath Routing Protocols for Internet of Things on Wireless Sensor Networks. Proceedings of the 2014 International Conferences on Advanced Technologies for Communications (ATC 2014).
Thu Ngo-Quynh, Nien Le-Manh, Khoi Nguyen Nguyen (2015). Multipath RPL protocols for Greenhouse Environment Monitoring System based on Internet of Things. Proceedings of 12th IEEE International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2015),.

Gabriella Povero, Marco Pini, Fabio Dovis, Rodrigo Romero, Prayitno Abadi, Lucilla Alfonsi, Luca Spogli, Domenico Di Mauro, Le Huy Minh, La The Vinh (2015). Ionosphere Monitoring in South East Asia: activities in GINESTRA and ERICA projects. World Congress of International Association of Institutes of Navigation.

Tuan Nguyen Duc, Manh Nguyen Quang, Sang Dinh Viet, Binh Huynh Thi Thanh, Thuy Nguyen Thi (2015). A study on non-sparse dictionary learning for pattern classification. Knowledge and Systems Engineering (KSE).

Manh Nguyen Quang, Tuan Nguyen Duc, Sang Dinh Viet, Binh Huynh Thi Thanh, Thuy Nguyen Thi (2015). Uniform Detection in Social Image Streams. Knowledge and Systems Engineering (KSE), 180 – 185.

Nguyen Binh Minh, Tran Dang, Nguyen Quynh (2015). A Strategy for Server Management to Improve Cloud Service QoS. 19th IEEE/ACM International Symposium on Distributed Simulation and Real Time Applications (DS-RT), 120-127.

Toan Nguyen-Duc, Eiji Kamioka (2015). An Extended SDN Controller for Handover in Heterogeneous Wireless Network. 21st Asia-Pacific Conference on Communications (APCC).

Nguyen Thi Thuy Linh, Tran Dinh Dien, Bui Quang Thang, Huynh Quyet Thang (2015). Integration MDA Techniques in Solving a Class of Web Application with Similar Structure. ANU/SEED-Net Regional Conference for Computer and Information Engineering 2015,, 78-83.
Nguyen Thanh Binh, Nguyen Huu Duc, Nguyen Thanh Thuy (2015). Plan model – An Activity Theory Based Approach. Proceedings of the 6th Symposium on Information and Communication Technology, 320-327.

Nguyen Thanh Long, Nguyen Duc Thuy, and Pham Huy Hoang (2015). Building Multiple Multicast Trees with Guarranteed QOS for Service Based Routing Using Artificial Algorithms. ICCASA 2015: Context-Aware Systems and Applications, Vung Tau, Vietnam, November 26-27, 2015 (Revised Selected Papers), 354-370.

Trong Nguyen, Le Nguyen, Hau Phan, Khanh-Van Nguyen (2015). A Distributed Protocol to Detect and Update Hole Boundary in Wireless Sensor Networks. In Proc. Of the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT’2015), 171-178.

Nguyen Tien Quang, Thuy Thi Nguyen, Sang Dinh, Binh Huynh Thi Thanh (2015). An Efficient Framework for Pixel-wise Building Segmentation from Aerial Images. the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2015), 282-287.

“Thanh N. H. Dang, Dvoenko Sergey D., Dinh Viet Sang (2015). A Denoising Method Based on Total Variation. SoICT, 223-230.”
Huong Le Thanh, Luan Tran Van, Hoai Nguyen Xuan, Hien Nguyen Thi (2015). Optimizing Genetic Algorithm in Feature Selection for Named Entity Recognition. SoICT 2015, 1, 11-16.

Hai Anh Tran, Quynh Thu Ngo, Huy Hoang Pham (2015). Application for diagnosing lung diseases on Android. SOICT 2015 conference.

Pham Ngoc Hung, Takashi Yoshimi (2015). Extraction of actions and objects from instructions manual for executable robot planning. 2015 15th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS).

Ngoc Quang Nguyen, Nguyen Viet Dung Nghiem, Phan Thuan Do, Khac Tuan Le, Minh Son Nguyen, Naoto Mukai (2015). People and parcels sharing a taxi for Tokyo city. SOICT2015, 90-98.

Nguyen Thi Thuy Linh, Tran Dinh Dien, Bui Quang Thang, Huynh Quyet Thang (2015). Integration MDA Techniques in Solving a Class of Web Application with Similar Structure . ANU/SEED-Net Regional Conference for Computer and Information Engineering 2015, Hanoi 1-2 October 2015 , 78-83.

Tang The Cuong, Tran Hoang Hai (2015). Visualization of Hierarchical Waxman Network Topology Simulation . AUN/SEED-Net Regional Conference for Computer and Information Engineering 2015, 1, 20-26.

Cao Thanh Son, Tran Hoang Hai, Boontawee Suntisrivaraporn (2015). An Empirical Study on the Bron-Kerbosch Algorithm and its Variations . AUN/SEED-Net Regional Conference for Computer and Information Engineering 2015, 1, 26-30.

Pham Ngoc Hung, Trinh Van Loan, Nguyen Hong Quang (2015). Corpus and Statistical Analysis of F0 Variation for Vietnamese Dialect Identification. Proceedings of the 3rd International Conference on Computer and Computing Science (COMCOMS 2015), , 205-210.

NGUYEN Hong Quang, TRINH Van Loan, LE Hoang Phuong (2015). Tone Recognition of Isolated Vietnamese Syllables. Proceedings of AUN/SEED-NET Regional Conference for Computer and Information Engineering 2015 (RCCIE 2015), , 42-48.
Thanh Pham Dinh, Binh Huynh Thi Thanh, Nguyen Quang Manh (2015). The New Crossover Operators and A Novel Combination Crossovers Operators for Solving Linear Ordering Problem. The 2015 Conference on Technologies and Applications of Artificial Intelligence (TAAI 2015), 150-157.

Nguyen Thi-Thanh Tu, Ta Hai Tung, Beatrice Motella (2015). A New Design of GNSS Narrowband Interference Mitigation Based on Notch Filters. International Symposium on GNSS 2015.

Thuan Nguyen Dinh, Tung Ta Hai, Letizia Lo Presti (2015). A software-based multi-IF output simulator. International Symposium on GNSS 2015.

Tung Ta Hai, Thuan Nguyen Dinh, Gianluca Falco, Nicola Linty, Calogero Cristodaro, Rodrigo Romero, Fabio Dovis (2015). Performance Assessment of the New L2C CNAV GPS Signal. International Symposium on GNSS 2015.

Nguyen Dinh Thuan, Ta Hai Tung (2015). Research towards Resilient Navigation at NAVIS Centre. Multi-GNSS Asia Conference.
Pham Quang Dung, Huynh Thanh Trung, Ta Duy Hoang, Nguyen Thanh Hoang (2015). A Java library for Constraint-Based Local Search: Application to the master thesis defense timetabling problem. Proceedings of the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology.

Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, Lê Xuân Thành (2015). A Novel Approach for Spoken Term Detection in Vietnamese. 2015 International Conference on Communications, Management and Telecommunications (ComManTel 2015), 68-72.

Hội thảo trong nước

Pham Thi Nhung, Pham Viet Anh, Nguyen Hong Quang, Cao Hung Phi (2015). Speech emotion recognition of Vietnamese driver. Proceedings of The international conference on automotive technology for vietnam (ICAT 2015).

Pham Thi Nhung, Pham Viet Anh, Nguyen Hong Quang, Cao Hung Phi (2015). Speech emotion recognition of Vietnamese driver. Proceedings of The international conference on automotive technology for vietnam (ICAT 2015).

Nguyễn Văn Thiện, Phạm Văn Hải (2015). CÁCH TIẾP CẬN KỸ THUẬT KẾT HỢP LUẬT KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN ỨNG DỤNG CHO BÀI TOÁN DỰ BÁO TRÊN BỘ DỮ LIỆU LỚN. Proceedings of the 8th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR8), 54-60.

Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan, Hoàng Bích Ngọc, Phạm Thu Thuận, Trần Thị Loan (2015). Ảnh hưởng của lứa tuổi và giới tính đến tần số cơ bản và năng lượng của tiếng Việt nói. Proceedings of the 8th national conference on fundamental and applied information technology research (FAIR8), 36-43.

Phạm Ngọc Hưng, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang (2015). Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng MFCC và tần số cơ bản. Proceedings of the 8th national conference on fundamental and applied information technology research (FAIR8), 536-536.

Trần Đình Diễn, Huỳnh Quyết Thắng (2015). Phát triển ứng dụng Web hướng mô hình dựa trên kỹ thuật WEB UWE. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), 564-574.

Trần Đình Diễn, Huỳnh Quyết Thắng (2015). Phát triển ứng dụng Web hướng mô hình dựa trên kỹ thuật WEB UWE. . Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ VIII về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR) – Hà Nội, ngày 9-10/7/2015, , 564-574.

Phạm Minh Chuẩn, Lê Thanh Hương, Trần Đình Khang, Nguyễn Văn Hậu (2015). Hệ thống gợi ý sử dụng thuật toán tối ưu bầy đàn. Hội nghị KHQG NCCB va Ứng dụng CNTT (FAIR8), 286-296.

Lê Thái Hưng, Trần Đình Khang, Lê Văn Hưng (2015). Phân cụm mờ với trọng số mũ ngôn ngữ. Hội nghị KHQG NCCB va Ứng dụng CNTT (FAIR8), 537 – 546.

Huỳnh Hoàng Long, Lê Trọng Vĩnh, Nguyễn Hữu Đức, Lê Đức Hùng (2015). Hướng tới chợ ứng dụng cho hạ tầng đa đám mây. Kỷ yếu hội thảo Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông lần thứ 18, 100-105.

Nguyễn Hồng Quang, Trịnh Văn Loan (2015). Đánh giá hiệu năng một số mô hình học máy thống kê với vấn đề nhận dạng thanh điệu tiếng Việt nói. Proceedings of the 2015 National Conference on Electronics, Communications and Information technology (ECIT 2015), , 342-347.