Năm 2017

Năm 2017

Tạp chí ISI/ Scopus

Tran Manh Tuan, Nguyen Thanh Duc, Pham Van Hai, Le Hoang Son (2017). Dental Diagnosis from X-Ray images using fuzzy rule-based systems. International Journal of Fuzzy System Applications, 16, 1, 1-16.

Phan-Thuan Do, Ngoc-Khang LE, Van-Thieu VU (2017). Efficient maximum matching algorithms for trapezoid graphs. Electronic Journal of Graph Theory and Applications, 5, 1.

Tuan Linh Dang, Thang Cao, Yukinobu Hoshino (2017). Hybrid Hardware-Software Architecture for Neural Networks Trained by Improved PSO Algorithm. ICIC Express Letters, 11, 3, 565 -574.

Pham Ngoc Hung, Takashi Yoshimi (2017). Adaptive Learning of Hand Movement in Human Demonstration for Robot Action. Journal of Robotics and Mechatronics, 29, 5.

Ngo Van Linh, Nguyen Kim Anh, Khoat Than, Chien Nguyen Dang (2017). An effective and interpretable method for document classification. Knowledge and Information Systems, 50, 3, Pp 763–793.

Pham Quang Dung, Le Kim Thu, Nguyen Thanh Hoang, Pham Van Dinh, Bui Quoc Trung (2017). A Constraint-Based Local Search for offline and online general vehicle routing. International Journal on Artificial Intelligence Tools, 26, 2.

Gabriella Povero, Lucilla Alfonsi, Luca Spogli, Domenico Di Mauro, Claudio Cesaroni, Fabio Dovis, Rodrigo Romero, Prayitno Abadi, Minh Le Huy, Vinh La The, Nicolas Floury (2017). Ionosphere Monitoring in South East Asia in the ERICA Study. Navigation, Online First.

Le Hoang Son, Pham Van Viet, Pham Van Hai (2017). Picture inference system: a new fuzzy inference system on picture fuzzy set. Applied Intelligence, 46, 3, 652–669.

Ban Hà Bằng, Nguyễn Đức Nghĩa (2017). A meta-heuristic algorithm combining between tabu and variable neighborhood search for the minimum latency problem. Fundamenta Informaticae, 156, 1, 21-41.

Toan Nguyen-Duc, Eiji Kamioka (2017). esVHO: Energy Saving Vertical Handover Extension for Local SDN in Non-Interconnected Environment. IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, E100.B, 11.

Linh D. Truong, Hien T. T. Pham, Ngoc T. Dang, Toi V. Doan (2017). Topology Design and Cross-Layer Optimization for FSO Mesh Networks Impaired by Atmospheric Turbulence and Misalignment Fading. IEEE/OSA Journal of Optical Communications and Networking , 9, 12, 1097-1107.

Khanh-Van Nguyen, Phi Le Nguyen, Quoc Huy Vu, Tien Van Do (2017). An Energy Efficient and Load Balanced Distributed Routing Scheme for Wireless Sensor Networks with Holes. Journal of Systems and Software, 123, 92–105.

Tran, Vinh Tuan, Andrew Graham Dempster, Thuan Dinh Nguyen, and Nagaraj Channarayapatna Shivaramaiah (2017). A Dynamically Configurable Decimator for GNSS Baseband Receiver. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 53.

Nguyen T. Truong, Ikki Fujiwara, Michihiro Koibuchi, Khanh-Van Nguyen (2017). Distributed Shortcut Networks: Low-Latency Low-Degree Non-Random Topologies Targeting the Diameter and Cable Length Trade-Off. IEEE TRANSACTIONS ON PARALLEL AND DISTRIBUTED SYSTEMS, 28 (4).

Do Van Nam, Le Hoang Anh, Vu Van Thieu (2017). Real-space and plane-wave hybrid method for electronic structure calculations for two-dimensional materials. Phys Rev B, 95, 165130 – 165139.

Phuong Khanh Nguyen, Teodor Gabriel Crainic, Michel Toulouse (2017). Multi-trip pickup and delivery problem with time windows and synchronization. Annals of Operations Research, 253, 2, 899–934.

Phi Le Nguyen, Yusheng Ji, Zhi Liu, HuyVu, Khanh-Van Nguyen (2017). Distributed Hole-Bypassing Protocol in WSNs with Constant Stretch and Load Balancing. Computer Networks, 129 (1), 232-250.

Vinh Tran-Quang, Thu Ngo-Quynh, Minho Jo (2017). A Lateration-localizing algorithm for Energy efficient Target Tracking in Wireless Sensor Networks. Adhoc and Wireless Networks, 1, 1-30.

Micaela Troglia Gamba, Minh Duc Truong, Beatrice Motella, Emanuela Falletti, Tung Hai Ta (2017). Hypothesis testing methods to detect spoofing attacks: a test against the TEXBAT datasets. GPS Solutions, 21.

Tuan Linh Dang, Thang Cao, Yukinobu Hoshino (2017). A proposed PSOseed2 algorithm for training hardware-based and software-based neural networks. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 13, 4, 1205-1219.

Tạp chí khác

Nguyễn Ngọc Tuấn, Trần Trung Hiếu, Huỳnh Quyết Thắng (2017). Phương pháp xác suất cải tiến sử dụng mạng bayes đánh giá rủi ro trong lập lịch dự án phần mềm. . Chuyên san Công nghệ thông tin và Truyền thông, Tạp chí Khoa học và Kỹ thuật – Học viện KTQS, 184, 45-61.

Ban Hà Bằng (2017). A GRASP+ VND Algorithm for the Multiple Traveling Repairman Problem with Distance Constraints. Journal of Computer Science and Cybernetics, 33 (3), 272-288.

Phạm Minh Chuẩn, Lê Hoàng Sơn, Trần Đình Khang, Lê Thanh Hương (2017). Đề xuất mô hình khuyến nghị cộng tác mới cho mạng đồng tác giả dựa trên chỉ số cộng tác và tương quan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 22, 11.

Phạm Minh Chuẩn, Trần Đình Khang, Lê Thanh Hương, Trần Mạnh Tuấn, Lê Hoàng Sơn (2017). Dự đoán liên kết đồng tác giả sử dụng phân cụm bán giám sát mờ. Tạp chí KHCN, Chuyên san Khoa học Tự nhiên – Kỹ thuật – Công nghệ (Đại học Thái Nguyên), Tập 173, số 13, 173.

Trần Mạnh Thắng, Nguyễn Khanh Văn (2017). Phát hiện lọc bỏ nhanh các gói tin giả mạo trong tấn công mạng TCP SYN Flood . Các công trình nghiên cứu phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông, V-2, 18 (38).

Van Son Nguyen, Quang Dung Pham, Quoc Trung Bui, Thanh Hoang Nguyen (2017). Solving min-max capacitated vehicle routing problem by local search. Journal of Computer Science and Cybernetics, 33, 1, 3-18.

Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Đào Thị Lệ Thủy, Đinh Đồng Lưỡng (2017). Tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc. Tạp chí Các công trình Nghiên cứu Phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Tạp chí Bưu chính Viễn thông, V-3, 3-18, 67-77.

Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang (2017). GMM for Emotion Recognition of Vietnamese. Journal of Computer Science and Cybernetics, V33 N3.

Trần Quang Đức, Bùi Trọng Tùng, Mạc Đình Hiếu, Nguyễn Linh Giang (2017). Ứng Dụng Bộ Phân Loại Một Lớp trong Hệ Thống Xác Thực Đa Sinh Trắc. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, 551(741).

Hiếu Đình Mạc, Nguyễn Văn Tánh, Tùng Trọng Bùi, Đức Trần Quang, Giang Nguyễn Linh (2017). Phương pháp phát hiện DGA Botnet dựa trên CNN và Bidirectional LSTM. Tạp chí Thông tin và Truyền thông, 551(741).

T.X. Le Nhat, T. Truong Nguyen, Khanh-Van Nguyen (2017). Robust and Efficient Custom Routing for Interconnection Networks with Distributed Shortcuts. International Journal of Distributed Systems and Technologies (IJDST), 51-71.

Thuan D. Nguyen*, Tung H. Ta, Vinh T. La, Lan T. H. Nguyen (2017). A Novel Method for the Use of Carrier Smoothing in the Loosely Coupled GPS/INS Integration . Journal of Science & Technology , 120.

Thuan Nguyen Dinh, Tung Hai Ta, Vinh La The (2017). A Novel Method for the Use of Carrier Smoothing in the Loosely Coupled GPS/INS Integration. Journal of Science & Technology, 120.

Trịnh Anh Phúc, Đinh Viết Sang (2017). Heuristic Algorithm for Extracting a Subset o f Maximal Cliques Inside Graph s. Journal of Science & Technology, 123, 054 -058.

La The Vinh (2017). Low-cost Ionospheric Scintillation Detector using Software-based GNSS Receiver. Journal of Science and Technology, 123.

Thuan Nguyen Dinh, Tung Hai Ta, Vinh La The, Lan Nguyen Thi Hoang (2017). Novel Method for the Use of Carrier Smoothing in the Loosely Coupled GPS/INS Integration. Journal of Science & Technology , 120.

Huỳnh Hoàng Long, Nguyễn Hữu Đức, Lê Trọng Vĩnh, Nguyễn Thanh Tùng (2017). Phát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mây. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, 16, 40-45.

Phan Tân, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Khánh Hoàn, Trần Việt Trung, Nguyễn Hữu Đức (2017). Big data system for health care records. VNU Journal of Science: Policy and Management Studies, 33, 146-156.

Phan Tân, Trần Việt Trung, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thanh Tùng (2017). HealthDL – Một hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu y tế lớn. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, 18, 28-36.

Tran Hoang Hai (2017). BIGTIME. Entrepreneurship Book of Vietnamese Cases.

Hội thảo quốc tế

Tuan-Dat Trinh, Peter Wetz, Ba-Lam Do, Elmar Kiesling, A Min Tjoa (2017). Linked Widgets Platform for Rapid Collaborative Semantic Mashup Development. International Rapid Mashup Challenge, RMC.

Pham Tuan Minh, Nguyen Thi Thuy Lien, Serge Fdida, Huynh Thi Thanh Binh (2017). Online Load Balancing for Network Functions Virtualization. EEE ICC 2017, 43471.

Tran Dang, Tran Nhuan, Nguyen Giang, Nguyen Binh Minh (2017). A Proactive Cloud Scaling Model Based on Fuzzy Time Series and SLA Awareness. Procedia Computer Science, 108, 365–374.

Anne-Lise Courbis, Thomas Lambolais, Thanh-Hung Nguyen (2017). Safe incremental design of UML architectures. Proceedings of the International Conference on Software Engineering and Knowledge Engineering, SEKE.

Kaito Satoh, Keiichi Kaneko, Phan Thi Hong Hanh, Huynh Thi Thanh Binh (2017). Shortest-Path routing in spined cubes. 2017 6th ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC).

Nguyen Binh Minh, Hong-Nhat Quoc Hoang, Ladislav Hluchý, Tuyet Trinh Vu, Hieu Le (2017). Multiple Peer Chord Rings Approach for Device Discovery in IoT Environment. Procedia Computer Science, 110.

Philip T Moore, Hai V Pham (2017). On Context-Aware Evidence-Based Data Driven Development of Diagnostic Scales for Depression. Advances in Intelligent Systems and Computing, Springer, 611, 929- 942.

Tuan-Dat Trinh, Peb Ruswono Aryan, Ba-Lam Do, Fajar J. Ekaputra, Elmar Kiesling, Andreas Rauber, Peter Wetz, A. Min Tjoa (2017). Linked data processing provenance: towards transparent and reusable linked data integration. International Conference on Web Intelligence.

Fajar J. Ekaputra, Ba-Lam Do, Elmar Kiesling, Niina Maarit Novak, Tuan-Dat Trinh, A Min Tjoa, Peb Ruswono Aryan (2017). Towards Open Data Mashups for Data Journalism. Posters and Demos Track, International Conference on Semantic Systems – SEMANTICS2017, 2044.

Bao Ngọc Trinh, Quyet Thang Huynh, Thuy Linh Nguyen (2017). Research on Genetic Algorithm and Nash Equilibrium in Multi-Round Procurement. In New Trends in Intelligent Software Methodologies, Tools and Techniques, H. Fujita et al. (Eds.) IOS Press, 2017. Doi:10.3233/978-1-61499-800-6-51, pp. 51-64, 297.

Phi Le Nguyen , Yusheng Ji , Nguyen Thanh Trung, Nguyen Thanh Hung (2017). A Delay-Guaranteed Geographic Routing Protocol with Hole Avoidance inWSNs. IEEE 14th International Conference onMobileAd Hoc and Sensor Systems (MASS), 135-143.

Phi-Le Nguyen, Yusheng Ji, Nguyen Thanh Trung, Nguyen Thanh Hung (2017). Constant stretch and load balanced routing protocol for bypassing multiple holes in wireless sensor networks. Network Computing and Applications (NCA), 2017 IEEE 16th International Symposium.

Son Nguyen Van, Dung Pham Quang, Behrouz Babaki, Hoai Nguyen Xuan, Anton Dries (2017). Prediction-based optimization for online People and Parcels share a ride taxis. The 19th International conference on Knowledge and System Engineering.

Sang Dinh Viet, Cuong Le Tran Bao, Thuan Do Phan (2017). Facial Smile Detection Using Convolutional Neural Networks. IEEE KSE2017, Oct 2017, Hue, Vietnam.

Sang Dinh Viet, Dat Nguyen Van,Thuan Do Phan (2017). Facial Expression Recognition Using Deep Convolutional Neural Networks. IEEE KSE2017}, Oct 2017, Hue, Vietnam.

Xuan Cuong Pham, Manh Truong Dang, Sang Viet Dinh , Son Hoang, Tien Thanh Nguyen, Alan Wee-Chung Liew (2017). Learning from Data Stream Based on Random Projection and Hoeffding Tree Classifier. The International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA 2017), 1-8.

Thuy Nguyen Thi, Dinh Viet Sang, Quang Nguyen Tien,Thi Thanh Binh Huynh (2017). Semantic Segmentation of Objects from Airborne Imagery. The Fourth Asia Conference on Defense Technology, Japan (ACDT 2017), 1-6.

Phan-Thuan Do, Thi-Thu-Huong Tran, Vincent Vajnovszki (2017). Right-justified characterization for generating regular pattern avoiding permutations. Mathematical Aspects of Computer and Information Sciences. MACIS 2017. Lecture Notes in Computer Science, 306–319.

Toan Nguyen-Duc, Eiji Kamioka (2017). Saving energy for the data collection point in WBAN network. The fifth International Conference on Wireless and Optical Communications.

Le Thu Thao, Nguyen Hong Quang (2017). Automatic skin lesion analysis towards melanoma detection. Proceedings of the 2017 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES 2017).

Kieu T. Chung, Anh T. Mai, Cuong V. Bui, Hai D. Pham, Khanh-Van Nguyen (2017). An Efficient Compact Routing Scheme for Interconnection Topologies based on the Random Model. The Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), 189-196.

Tran Manh Thang, Nguyen Khanh Van (2017). FDDA: A Framework For Fast Detecting Source Attack In Web Application DDoS Attack. The Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), 278-285.

Hieu Mac, Duc Tran, Van Tong, Giang Nguyen Linh, Anh Tran Hai (2017). DGA Botnet Detection Using Supervised Learning Methods. The Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017).

Hai Anh Tran, Quang Duc Tran, Linh Giang Nguyen, Abdelhamid Mellouk, Hieu Mac, Van Tong (2017). A novel SDN controller based on Ontology and Global Optimization for heterogeneous IoT architecture. SOICT 2017 conference, 340-347.

Dinh Viet Sang, Le Tran Bao Cuong, Vu Van Thieu (2017). Multi-task learning for smile detection, emotion recognition and gender classification. SoICT 2017.

Michel Toulouse, Phuong Khanh Nguyen (2017). Protecting Consensus Seeking NIDS Modules against Multiple Attackers. Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology, 226-233.

Quang Ngoc Nguyen, Nghia Nguyen Duc, Phuong Khanh Nguyen (2017). An Adaptive Large Neighborhood Search for Multi-trip Multi-traffic Pickup and Delivery problem with Time Windows and Synchronization. SOICT 2017, Proceedings of the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology.

Nguyen Thi My Binh, Chu Minh Thang, Nguyen Duc Nghia, Huynh Thi Thanh Binh (2017). Genetic Algorithm for Solving Minimal Exposure Path in Mobile Sensor Networks. 2017 IEEE Symposium Series on Computational Intelligence (SSCI), 1-6.

Tung Doan, Khoat Than (2017). Sparse Stochastic Inference with Regularization. PAKDD. Lecture Notes in Computer Science, 10234, 447-459.

Anh Nguyen Duc, Ngo Van Linh, Anh Nguyen Kim, Khoat Than (2017). Keeping Priors in Streaming Bayesian Learning. Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining. LNCS, 10234, 247-258.

Thanh-Chung Dao, Shigeru Chiba (2017). SEMem: Deployment of MPI-Based In-Memory Storage for Hadoop on Supercomputers. 23rd European Conference on Parallel Processing (Euro-Par), 10417.

Nguyen Thi Thu Trang, Le Thanh Huong, Duong Viet Hung (2017). Enhancing extractive summarization using non-negative matrix factorization with semantic aspects and sentence features. SOICT.

Hong-Hai Phan-Vu, Van-Nam Nguyen, Viet-Trung Tran, Phan-Thuan Do (2017). Towards State-of-the-art English-Vietnamese Neural Machine Translation. The 8th ACM Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), Nha Trang city, Vietnam.

Tuan-Dung Le, Thi-Oanh Nguyen, and Thanh-Hai Tran (2017). Improving multi-view human action recognition with spatial-temporal pooling and view shifting techniques. the Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), ACM ICPS, 348-355.

Philip T Moore, Hai V Pham (2017). On Wisdom and Rational Decision-Support in Context-Aware Systems. IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC),, 1982-1987.

Maite Bezunartea, Mai Banh, Miguel Gamallo, Jacques Tiberghien, Kris Steenhaut (2017). Impact of cross-layer interactions between Radio Duty Cycling and routing on the efficiency of a Wireless Sensor Network. A testbed study involving ContikiMAC and RPL. ICC2017.

Pham Ngoc Hung, Takashi Yoshimi (2017). An approach to learn hand movements for robot actions from human demonstrations. IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII).

Shelena Soosay Nathan, Ahmed Mohammed, Azham Hussain, Nor Laily Hashim, Toan Nguyen-Duc, and Eiji Kamioka (2017). Conceptual framework for enhancing a wearable device that converts sound, text and image into automatic sign language recognizing system (aslr). The 6th International Conference on Computing and Informatics, ICOCI 2017.

Toan Nguyen-Duc, Eiji Kamioka (2017). Visualization of spoken language for deaf people. The 6th International Conference on Computing and Informatics, ICOCI 2017.

Tu Thi-Thanh Nguyen, Beatrice Motella, Davide Margaria, Tung Hai Ta (2017). Design and validation of a flexible software-based generator of realistic GNSS signals. 2017 European Navigation Conference (ENC).

Le Ngoc Hung, Tran Hoang Hai, Nguyen Dang Tien (2017). ENERGY ANALYSIS OF SECURE ROUTING PROTOCOLS IN MOBILE AD-HOC NETWORKS UNDER BLACKHOLE ATTACK. The Sixth International Symposium on the Fusion Technologies (ISFT 2017).

Le Ngoc Tuan, Tran Hoang Hai, Nguyen Dang Tien (2017). DISTRIBUTED IDS LOG STORAGE AND PROCESSING TO IMPROVE PERFORMANCE OF NETWORK INTRUSION DETECTION. The Sixth International Symposium on the Fusion Technologies (ISFT 2017).

Pham Ngoc Hung, Takashi Yoshimi (2017). Programming Everyday Task by Demonstration using Primitive Skills for a Manipulator. The 7th Annual IEEE International Conference on CYBER Technology in Automation, Control, and Intelligent Systems (IEEE-CYBER 2017).

Thuan Dinh Nguyen, Vinh La The (2017). A novel design of low power consumption GPS positioning solution based on snapshot technique. 2017 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC).

Nguyễn Thị Thu Giang, Lê Huy Cường, Vũ Thị Hương Giang (2017). A Blended Learning in Higher Education: A Case Study of Design and Implementation of ICT course at HUST. International Engineering and Technology Education Conference IETEC’17.

Tran Hoang Hai, Ngo Hong Quyet, Nguyen Viet Hoa (2017). Parameterized Patterns For Desining Timed Propeties of Self-Adapting Component-Based Systems. AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering (RCCIE 2017).

Tran Hoang Hai, Phuong Nguyen (2017). A Pricing Model for Sharing Cloudlets in Mobile Cloud Computing. 2017 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP).

Tran Hoang Hai, Ngo Hong Quyet, Nguyen Viet Hoa (2017). A Development Process For Designing Extra-Properties of Self-Adapting Component-Based Systems. AUN/SEED-Net Regional Conference on Computer and Information Engineering (RCCIE 2017).

Panos Liatsis, Quang Duc Tran (2017). One-class classification in multimodal biometric authentication. 2017 International Conference on Infocom Technologies and Unmanned Systems (Trends and Future Directions) (ICTUS).

Hội thảo trong nước

Nguyễn Tánh Văn, Trần Quang Đức, Nguyễn Linh Giang, Luangoudom Sonxay (2017). Internet of Things và những vấn đề thách thức an ninh thông tin. The 10th National Conference on Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’10).

Đỗ Tuấn Hạnh, Đặng Văn Chuyết, Vũ Đình Hòa (2017). Giải pháp cải tiến nâng cao chất lượng truyền Video trên môi trường Wireless LAN. Hội nghị Khoa học Công nghệ Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), 197-204.

Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Lê Xuân Thành (2017). Ảnh hưởng của đặc trưng phổ tín hiệu tiếng nói đến nhận dạng cảm xúc tiếng Việt. Hội nghị khoa học công nghệ quốc gia lần thứ X, Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng công nghệ thông tin (FAIR X), 36-43.

Chu Bá Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang (2017). Mô hình GMM định danh tự động một số làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh. Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR),, 417-421.

Nguyễn Hồng Quang, Trinh Văn Loan, Phạm Ngọc Hưng (2017). Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt sử dụng mạng nơron lấy chập CNN. Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR), , 710-715.

Phạm Minh Chuẩn, Trịnh Khắc Linh, Trần Đình Khang, Lê Hoàng Sơn (2017). Phân tích sự ảnh hưởng của một số độ đo liên kết áp dụng vào bài toán dự đoán liên kết trong mạng đồng tác giả. Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR) .

Hai Anh Tran, Van Van Tong, Quynh Thu Ngo (2017). A new fall detection system on Android smartphone: application to a SDN-based IoT system. KSE conference.

Nguyễn Ngọc Tuấn, Huỳnh Quyết Thắng (2017). Iteration scheduling using Bayesian networks in Agile Software Development. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR) – Đà Nẵng, ngày 17-18/8/2017, trang 300-308 ISBN: 978-604-913-614-6.

Nguyễn Ngọc Tuấn, Võ Thị Hường, Huỳnh Quyết Thắng (2017). Hướng tới mô hình mạng bayes để đánh giá rủi ro trong lập lịch dự án phần mềm. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR) – Đà Nẵng, ngày 17-18/8/2017, trang 275-284 ISBN: 978-604-913-614-6.

Vũ Văn Đốc, Nguyễn Trọng Bách, Huỳnh Quyết Thắng (2017). Xây dựng và thử nghiệm đánh giá hiệu năng phần mềm dựa trên kỹ thuật biến đổi biểu đồ trình tự thành Queueing Petri Nets. Kỷ yếu Hội nghị Quốc gia lần thứ X về Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin (FAIR) – Đà Nẵng, ngày 17-18/8/2017, trang 999-1006 ISBN: 978-604-913-614-6.

Nguyễn Hồng Quang, Nguyễn Đại Phong (2017). Phương pháp cải tiến giải thuật SLIC tạo các siêu điểm ảnh trong bài toán hỗ trợ dò biên đối tượng trong ảnh. Hội thảo quốc gia lần thứ XX “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và Truyền thông” (@2017).

Vũ Thị Hương Giang, Nguyễn Mạnh Tuấn, Đặng Bá Tú, Lê Hồng Dương (2017). Xác định các tiêu chí đánh giá an toàn thông tin cho các website theo tiêu chuẩn ISO/IEC 15408. Hội thảo lần thứ II: Một số vấn đề chọn lọc về An toàn An Ninh thông tin – SoIS 2017, 2, 109-116.

Nguyễn Hồng Quang, Trần Bảo Trung (2017). Nhận dạng hành động con người dựa trên dữ liệu từ cảm biến của thiết bị di động. Kỷ yếu hội thảo quốc gia 2017 về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ thông tin.

Thanh Trung Huynh, Quang Dung Pham, Emir Demirovic, Maxime Clement, Katsumi Inoue (2017). Balanced clustering based decomposition applied to Master thesis defense timetabling problem. Multidisciplinary international scheduling conference, 214-228.