Đề tài cấp Quốc gia

Đề tài cấp Quốc gia

1. Đề tài: Nghiên cứu, phát triển tích hợp hệ thống hỗ trợ giám sát, quản lý, vận hành an toàn cho hệ thống mạng và hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

  • Chủ trì: TS. Trần Quang Đức
  • Thời gian thực hiện: từ 10/2017 đến 09/2019
  • Nguồn tài trợ: Bộ khoa học và công nghệ

Mô tả ngắn gọn: Đề tài được thực hiện trên cơ sở phối hợp giữa các nhà khoa học đến từ Viện CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mục tiêu của đề tài là làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị phần cứng, phát triển phần mềm chuyên dụng, tích hợp hệ thống hỗ trợ giám sát, quản lý, đảm bảo vận hành an toàn và an ninh thông tin cho các hệ thống mạng và hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước. Đề tài được thực hiện từ tháng 10/2017 đến tháng 09/2019 với các sản phẩm: (1) Thiết bị phần cứng chuyên dụng hỗ trợ thu thập, chuẩn hóa, phân loại thông tin từ các thiết bị trong hệ thống mạng và hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) Máy chủ khu vực giữ vai trò tiếp nhận dữ liệu từ phần cứng chuyên dụng, tổ chức lưu trữ, quản trị và đưa ra cảnh báo bất thường khi phát hiện tấn công mã độc, tấn công xâm nhập mạng; và (3) Máy chủ trung tâm có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo, thống kê, giám sát toàn bộ hạ tầng được quản lý bởi máy chủ khu vực, hỗ trợ cơ chế liên thông với các hệ thống khác khi có yêu cầu.

2.  Đề tài: Phát triển và hoàn thiện phần mềm sử dụng cho việc xây dựng Bộ CSDL về mẫu vật địa chất, thổ nhưỡng và sinh vật sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam (DATP.03/15-17)

  • Chủ trì: TS. Vũ Văn Thiệu
  • Thời gian thực hiện: 6/2016 – 12/2019
  • Nguồn tài trợ: Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam

Mô tả ngắn gọn: Nhiệm vụ của đề tài là phát triển và hoàn thiện phần mềm sử dụng cho việc xây dựng Bộ CSDL về mẫu vật địa chất, thổ nhưỡng và sinh vật sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Yêu cầu cụ thể của phần mềm là: Đảm bảo truy cập và nhập dữ liệu nhanh (thời gian tối đa cho một truy vấn dữ liệu (query) là 0,4 giây, theo chuẩn QRTi của MySql) và chính xác (đảm bảo dữ liệu không bị mất mát khi truy/xuất, đảm bảo hiển thị đầy đủ các dữ liệu chứa từ khóa khi tìm kiếm). Đảm bảo tính bảo mật dư liệu và an toàn an ninh thông tin. Các đặc tính khác của phần mềm tương đương với các phần mềm đang được các bảo tàng lớn trên thế giới sử dụng.