Khen thưởng sinh viên tiêu biểu trong Nghiên cứu khoa học

Khen thưởng sinh viên tiêu biểu trong Nghiên cứu khoa học

Nhà trường xét khen thưởng sinh viên tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học theo các hạng mục sau:

  1. Sinh viên đạt giải trong các cuộc thi nghiên cứu khoa học và sáng tạo.
  2. Sinh viên là tác giả chính của các công bố khoa học uy tín.
  3. Sinh viên có chỉ số hoạt động nghiên cứu khoa học sáng tạo.

Tiêu chuẩn chung

Sinh viên phải có kết quả học tập từ 2.5/4.0 trở lên trong kỳ, điểm rèn luyện từ 65/100 trở lên.

Thông tin chi tiết: Xem tại đây.

Hồ sơ
Các sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo mẫu và gửi email cho
– Cô Huỳnh Thị Thanh Bình, binhht@soict.hust.edu.vn
– Thày Trịnh Thành Trung, trungtt@soict.hust.edu.vn

Đặt tiêu đề email: Khen thưởng SV tiêu biểu trong NCKH

Thời hạn: 14.00 thứ 4, 30/11/2022