Hướng dẫn đăng ký học tập đối với sinh viên SIE các hệ INPG, LTU, VUW

Hướng dẫn đăng ký học tập đối với sinh viên SIE các hệ INPG, LTU, VUW

Gửi các bạn sinh viên INPG, LTU, VUW,

Như các bạn đã biết, kể từ K65, nhà trường không tuyển sinh chương trình GINP. Kể từ K66, nhà trường không tuyển sinh chương trình LTU và VUW. Với các khóa đã tuyển sinh, nhà trường sẽ chỉ mở đủ lớp theo đúng kế hoạch học tập chuẩn để sinh viên có thể tốt nghiệp đúng thời hạn.

Theo đó, một số sinh viên thuộc diện (i) học lại, (ii) tiếp tục học sau thời gian tạm dừng học tập, (iii) tự ý bỏ không đăng ký học theo kế hoạch học tập chuẩn… sẽ gặp phải tình huống là không đăng ký được một số môn bắt buộc trong chương trình đào tạo (do không có lớp nào mở nữa).

Để giải quyết tình huống này, các bạn cần tuân thủ hướng dẫn sau:

 1. Chủ động rà soát chương trình học.
 2. Kể từ kỳ 2022.2, sinh viên phải đăng ký và theo học đủ các môn bắt buộc đã mở theo đúng kỳ chuẩn; không tự ý bỏ vì bất cứ lý do gì. Sau này Nhà trường không giải quyết các trường hợp sinh viên tự ý bỏ đăng ký các môn đã mở đủ lớp theo đúng kế hoạch học tập chuẩn.
 3. Nếu số lượng tín chỉ đăng ký trong kỳ chưa đạt mức tối đa, khuyến khích sinh viên đăng ký NGAY vào các lớp đang mở có mã môn thuộc chương trình đào tạo, ngay cả khi không đúng kế hoạch học tập chuẩn.
 4. Với các môn bắt buộc bị thiếu (sau này không mở nữa):
  • Cho phép sinh viên theo học môn tương đương đang mở cùng kỳ
  • Trường hợp không có môn tương đương: cho phép thay thế bằng môn đang mở của chương trình SIE khác, với điều kiện không trùng lặp với bất kỳ môn nào trong chương trình học của SV.
  • Nếu là kỳ cuối (kỳ SV làm đồ án tốt nghiệp): cho phép các sinh viên đã từng học nhưng không qua học lại môn đó dưới dạng project
  • SV cần kiểm tra tổng số tín chỉ đã đăng ký học thay thế, nếu thiếu so với chương trình chuẩn thì phải đăng ký học bổ sung môn khác cho đủ.
  • Danh sách gợi ý các môn thay thế xem tại ĐÂY. Nếu cần tư vấn về học phần tương đương, thay thế: SV cần nêu rõ họ tên, MSSV, lớp, khóa, đã học các môn nào, còn thiếu các môn nào so với chương trình chuẩn, môn thay thế theo nguyện vọng (nếu có).
  • Quy trình đăng ký và xác nhận học phần tương đương / thay thế xem tại: https://soict.hust.edu.vn/quy-trinh-dang-ky-va-xac-nhan-hoc-phan-tuong-duong-thay-the.html
 5. Sinh viên không được phép học 1 môn 2 lần để thay cho 2 môn. Ví dụ, không thể học 2 lần môn Thiết kế xây dựng phần mềm để tính điểm cho 2 môn Phân tích yêu cầu phần mềm và Thiết kế xây dựng phần mềm.
 6. Trong đơn xin thay thế, tổng số tín chỉ các học phần học thay thế phải >= tổng số tín chỉ các học phần cần hoàn thành.

Chú ý: Trong giai đoạn đăng ký, sinh viên chủ động đăng ký môn học tương đương thay thế trên sis và nộp đơn trên Văn phòng Trường sau. 

Các hướng dẫn trên đây chỉ áp dụng với các môn do SoICT quản lý (mã ITxxxxQ). Với những môn học thuộc các khối kiến thức như Toán và khoa học cơ bản, Lý luận chính trị, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng an ninh, Ngoại ngữ, sinh viên cần liên hệ với Phòng Đào tạo và Trường / Viện quản ngành tương ứng để được hướng dẫn cụ thể.