QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG/THAY THẾ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG/THAY THẾ

Bước 1: Khi cần đăng ký hay xác nhận học phần thay thế tương đương, sinh viên cần kiểm tra mã học phần trong Danh sách các học phần được Trường CNTT&TT xác nhận và Phòng Đào tạo thông qua. Nếu sinh viên đăng ký học phần thay thế có trong danh sách ở trên thì không cần làm đơn xin ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THAY THẾ.

Đối với các học phần không nằm trong danh sách trên, sinh viên gửi email tới hòm thư Tư vấn học tập: tuvanhoctap@soict.hust.edu.vn để được hướng dẫn giải đáp về Học phần tương đương/thay thế.

Bước 2: Dựa trên thông tin được tư vấn đối với các học phần thay thế KHÔNG nằm trong danh sách, sinh viên làm đơn ĐĂNG KÝ Học phần Tương đương/Thay thế (theo mẫu trên website Trường tại đây) và nộp cho giáo vụ quản ngành tương ứng tại Văn phòng Trường phòng 505-B1.

Bước 3: Nhận lại đơn tại Văn phòng Trường (theo ngày trả đơn quy định)

Bước 4: Đăng ký Học phần tương đương/thay thế trên https://dk-sis.hust.edu.vn (theo đơn đã được duyệt đối với các học phần KHÔNG nằm trong danh sách).

Bước 5: Sau khi học xong môn học, đối với các môn học thay thế CÓ trong danh sách, sinh viên làm đơn CÔNG NHẬN Học phần Tương đương/Thay thế (theo mẫu đơn trên trang của Trường tại đây) và gửi đơn (bản word, hoặc pdf, ảnh scan có chữ ký của sinh viên) cho cô Nguyễn Thị Hà Thu (thu.nguyenthiha@hust.edu.vn), phòng Đào tạo.

– Đối với các học phần thay thế không có trong danh sách, sinh viên cần nộp đơn CÔNG NHẬN Học phần Tương đương/Thay thế và đơn ĐĂNG KÝ Học phần Tương đương/Thay thế đã làm đầu học kỳ cho cô Nguyễn Thị Hà Thu (thu.nguyenthiha@hust.edu.vn), phòng Đào tạo, cc cho thầy Cao Tuấn Dũng: dung.caotuan@hust.edu.vn, Hiệu phó Trường CNTT&TT và cô Vân Thu thu.truongthivan@hust.edu.vn, giáo vụ Trường.

Lưu ý: Các học phần thay thế khuyến nghị trong danh sách  tư vấn của Trường không có giá trị áp dụng nếu trong khung chương trình đào tạo hiện tại của sinh viên đã có học phần trùng tên. Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra khung chương trình, đảm bảo môn học mới thay thế không trùng tên với bất cứ học phần nào thuộc chương trình hiện tại.