Nguyễn Thị Thanh Nga

Phó Trưởng Văn phòng, Văn phòng Trường
Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Máy tính

Tiến sỹ (Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2019)
Thạc sỹ (Công nghệ Thông tin, trường Đại học Công nghệ Toyohashi, Nhật Bản, 2009)
Kỹ sư (Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2002)

Email: ngantt@soict.hust.edu.vn
Web: https://soict.hust.edu.vn/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mạng cảm biến không dây
 • Tương quan dữ liệu

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các giao thức định tuyến tiết kiệm năng lượng trong mạng cảm biến không dây
 • Các thuật toán nén dữ liệu trong mạng cảm biến không dây
 • Tương quan dữ liệu và ứng dụng

Giới thiệu

Nguyễn Thị Thanh Nga là giảng viên bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông (SoICT), Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST). Cô nhận bằng kỹ sư Điện tử-Viễn thông từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2002 và bằng Thạc sỹ Kỹ thuật từ trường Đại học Công nghệ Toyohashi (TUT) năm 2009. TS. Nga hoàn thành luận án Tiến sỹ tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2019. Các lĩnh vực nghiên cứu của cô bao gồm mạng cảm biến không dây và tương quan dữ liệu.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nga, Nguyen Thi Thanh, Nguyen Kim Khanh, and Ngo Hong Son. “Entropy correlation-based clustering method for representative data aggregation in wireless sensor networks.” International Journal of Sensor Networks 28.4 (2018), pp. 270-283.
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong. “Study on Entropy Correlation in Wireless Sensor Networks for Energy Efficiency.” Journal of Science and Technology Technical Universities, No. 128 (2018), pp. 41-47.
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong, Ngo Lam Trung. “Entropy Correlation and Its Impacts on Data Aggregation in a Wireless Sensor Network.” Sensors (2018); 18(9):3118.
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong. “Entropy correlation and its impact on routing with compression in wireless sensor network.” Proceedings of the Seventh Symposium on Information and Communication Technology (SoICT). ACM, 2016.
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong. “Entropy-based Correlation Clustering for Wireless Sensor Networks in Multi-Correlated Regional Environments.” IEIE Trans. on Smart Proc. and Comput., vol. 5, no. 2, (2016), 85-93.
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, Ngo Hong Son, and Ngo Quynh Thu. “Correlation-based Clustering for Energy Saving in Wireless Sensor Network.” Journal of Science and Technology Technical Universities, No. 115 (2016), pp. 51-57.
 • Nguyen Thi Thanh Nga, Nguyen Kim Khanh, and Son Ngo Hong. “Entropy based correlation clustering for wireless sensor network in multi-correlated regional environment.” Electronics, Information, and Communications (ICEIC), 2016 International Conference on. IEEE, 2016.

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT1130: Tin học đại cương
 • IT4150: Kỹ thuật mạng
 • IT2000: Nhập môn Công nghệ thông tin và truyền thông
 • IT3270: Thực hành mạch logic
 • IT3133: Điện tử số