Ban Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ

Ban Lãnh đạo Trường qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ 1995 – 1999:

GS. TS. Nguyễn Thúc Hải


Chủ nhiệm Khoa

PGS. TS. Đặng Văn Chuyết


Phó Chủ nhiệm Khoa

TS. Quách Tuấn Ngọc


Phó Chủ nhiệm Khoa

ThS. Đỗ Văn Uy


Phó Chủ nhiệm Khoa

Nhiệm kỳ 1999 – 2003:

GS. TS. Nguyễn Thúc Hải


Chủ nhiệm Khoa

PGS. TS. Đặng Văn Chuyết


Phó Chủ nhiệm Khoa

PGS. TS. Nguyễn Đức Nghĩa


Phó Chủ nhiệm Khoa

ThS. Đỗ Văn Uy


Phó Chủ nhiệm Khoa

Nhiệm kỳ 2003 – 2008:

PGS. TS. Đặng Văn Chuyết


Chủ nhiệm Khoa

GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy


Phó Chủ nhiệm Khoa

PGS. TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan


Phó Chủ nhiệm Khoa

ThS. Đỗ Văn Uy


Phó Chủ nhiệm Khoa

Nhiệm kỳ 2008 – 2013:

PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng


Viện trưởng

PGS. TS. Trần Đình Khang


Phó Viện trưởng

TS. Nguyễn Kim Khánh


Phó Viện trưởng

TS. Tạ Tuấn Anh


Phó Viện trưởng

TS. Trần Đức Khánh


Phó Viện trưởng

2011 – 2013

TS. Phạm Huy Hoàng


Phó Viện trưởng

2011 – 2013

Nhiệm kỳ 2013 – 2018:

PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng


Viện trưởng

2013 – 2015

PGS. TS. Ngô Hồng Sơn


Viện trưởng

2015 – 2018

PGS. TS. Trần Đình Khang


Phó Viện trưởng

TS. Phạm Huy Hoàng


Phó Viện trưởng

TS. Trần Đức Khánh


Phó Viện trưởng

PGS. TS. Huỳnh Thị Thanh Bình


Phó Viện trưởng

2014 – 2018

PGS. TS. Ngô Hồng Sơn


Phó Viện trưởng

2014 – 2015

PGS. TS. Cao Tuấn Dũng


Phó Viện trưởng

2015 – 2018

Nhiệm kỳ 2018 – 2021:

PGS. TS. Tạ Hải Tùng


Viện trưởng

PGS. TS. Cao Tuấn Dũng


Phó Viện Trưởng

PGS. TS. Huỳnh Thị Thanh Bình


Phó Viện Trưởng

TS. Nguyễn Thanh Hùng


Phó Viện Trưởng