Lê Xuân Thành

Trưởng Văn phòng, Văn phòng Trường
Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2019)
Thạc sỹ (Xử lý thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2009)
Kỹ sư (Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006)

Email: thanh.lexuan@hust.edu.vn
Web: https://soict.hust.edu.vn/index.php/our_team/ths-le-xuan-thanh/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mạng máy tính
 • Xử lý tín hiệu
 • An toàn thông tin

Các nghiên cứu quan tâm

 • Tổng hợp và nhận dạng tiếng nói
 • Tin Sinh học
 • Các phương thức bảo mật mạng

Giới thiệu

Lê Xuân Thành là Tiến sỹ tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhận bằng Tiến sỹ Khoa học Máy tính vào năm 2019 tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu của ông là: Xử lý Tiếng nói và An toàn Thông tin. Ông đã có một số công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước và các hội thảo khoa học trong và ngoài nước. Ông là thành viên của Ban Chấp hành Câu lạc bộ Phần mềm tự do nguồn mở Việt Nam.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • N. H. Quang, T. Van Loan and L. X. Thanh, “A novel approach for spoken term detection in Vietnamese,” 2015 International Conference on Communications, Management and Telecommunications (ComManTel), 2015, pp. 68-72, https://doi.org/10.1109/ComManTel.2015.7394262.
 • Lê Xuân Thành, Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan và Nguyễn Hồng Quang, “Cảm xúc trong tiếng nói và phân tích thống kê ngữ liệu cảm xúc tiếng Việt”, Chuyên san Các công trình Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ Thông tin; Tạp chí Bưu chính Viễn thông, tập V-1, số 15 (35), trang 86-98, 2016.
 • Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Đào Thị Lệ Thủy và Đinh Đồng Lưỡng, “Tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc”, Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Tạp chí Bưu chính Viễn thông, Tập V-2, Số 18 (38), trang 67-77, 2017.
 • Trinh Van L, Dao Thi Le T, Le Xuan T, Castelli E. Emotional Speech Recognition Using Deep Neural Networks. Sensors. Vol 22(4):1414, 2022. https://doi.org/10.3390/s22041414.
 • Le Xuan, T., Phan Anh, T., Tran Khanh, D., Nguyen, D., Pham Xuan, T. (2022). Communication and Control for Remotely Operated Underwater Vehicles. In: Huynh, D.V.K., Tang, A.M., Doan, D.H., Watson, P. (eds) Proceedings of the 2nd Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering. VSOE2021 2021. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 208. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7735-9_22.
 • T. X. Le, A. T. Le and Q. H. Nguyen, “Emotional vietnamese speech synthesis using style-transfer learning,” Computer Systems Science and Engineering, vol. 44, no.2, pp. 1263–1278, 2023. https://doi.org/10.32604/csse.2023.026234.

Giảng dạy

 • IT4261: An ninh mạng
 • IT4819: Quản trị mạng
 • IT1130: Tin học Đại cương
 • IT2000Q: Nhập môn Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • IT4220: Quản trị An toàn Thông tin và Rủi ro
 • IT3270: Thực hành Mạch logic
 • IT2120: Kiến thức máy tinh