Thông báo về việc tổ chức trả hồ sơ và bằng tốt nghiệp học kỳ 2021.2B

Thông báo về việc tổ chức trả hồ sơ và bằng tốt nghiệp học kỳ 2021.2B

Ngày 23/10/2022, Trường CNTT&TT và các đơn vị phối hợp tổ chức trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên theo kế hoạch đã thông báo. Sau khi tham dự phần lễ tốt nghiệp tại hội trường, sinh viên đến Văn phòng Trường (P505, Nhà B1) để nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ ra trường theo kế hoạch tại bảng dưới đây:

TT

HỆ ĐÀO TẠO

THỜI GIAN

GIÁO VỤ PHỤ TRÁCH

1

Các hệ đào tạo chuẩn

10h – 12h

Cô Nguyễn Thanh Nguyệt

2

Các hệ đào tạo Elitech (VN, ICT, TN, CLC)

10h – 12h

Cô Nguyễn Thị Hiền

3

Các hệ đào tạo SIE

10h – 12h

Cô Đinh Thị Thu Hương

Lưu ý:

  • Sinh viên đến nhận hồ sơ mang theo thẻ sinh viên và CMTND/CCCD;
  • Sinh viên phải hoàn thành khảo sát tốt nghiệp, thanh toán công nợ theo thông báo của Nhà trường và mang theo minh chứng (nếu có) trước khi nhận bằng và hồ sơ;
  • Sinh viên chưa nhận bằng ngày 23/10/2022 sẽ gặp các giáo vụ phụ trách hệ đào tạo tương ứng để nhận bằng và hồ sơ vào các ngày thứ 5 hàng tuần, tại Văn phòng Trường CNTT&TT (P505, Nhà B1).

Sau 06 tháng kể từ ngày 23/10/2022, sinh viên sẽ nhận bằng tại Phòng Đào tạo và về Trường CNTT&TT nhận hồ sơ ra trường theo quy định của phòng Đào tạo./.