Nhận hồ sơ và bằng tốt nghiệp kỳ 2022.1B

Nhận hồ sơ và bằng tốt nghiệp kỳ 2022.1B

Ngày 27/5/2023, Trường CNTT&TT, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên theo kế hoạch (xem chi tiết tại đây). Thời gian và địa điểm cụ thể đối với SV trường CNTT&TT:

  • Địa điểm: Hội trường C2 – Đại học Bách khoa Hà Nội 
  • Thời gian: 13h00, Thứ 7, ngày 27/5/2023

Sau khi tham dự phần lễ tốt nghiệp tại hội trường, sinh viên nhận bằng tốt nghiệp và hồ sơ ra trường theo kế hoạch:

  • Địa điểm: Văn phòng Trường, Phòng 505, Nhà B1
  • Thời gian: 15h00 – 17h00

Giáo vụ phụ trách nhận bằng:

TT HỆ ĐÀO TẠO THỜI GIAN GIÁO VỤ PHỤ TRÁCH
1 Các hệ đào tạo chuẩn 15h – 17h Cô Nguyễn Thanh Nguyệt
2 Các hệ đào tạo Elitech (VN, ICT, TN, CLC) 15h – 17h Cô Nguyễn Thị Hiền
3 Các hệ đào tạo SIE 15h – 17h Cô Đinh Thị Thu Hương

Lưu ý:

  • Sinh viên đến nhận hồ sơ mang theo thẻ sinh viên và CMTND/CCCD;
  • Sinh viên phải hoàn thành các khảo sát tốt nghiệp của phòng CTSV và của trường CNTT&TT, thanh toán công nợ theo thông báo của Nhà trường và mang theo minh chứng trước khi nhận bằng và hồ sơ;
  • SV khóa 64 nhận bằng và phụ lục văn bằng tại VP Trường, nhận hồ sơ theo lịch của phòng CTSV (từ khóa 64 hồ sơ SV do phòng CTSV quản lý);
  • Sinh viên chưa nhận bằng ngày 27/5/2023 sẽ gặp các giáo vụ phụ trách hệ đào tạo tương ứng để nhận bằng và hồ sơ vào các ngày thứ 5 hàng tuần, tại Văn phòng Trường CNTT&TT (P505, Nhà B1);
  • Sau 06 tháng kể từ ngày 27/5/2023, sinh viên sẽ nhận bằng tại phòng Đào tạo và về trường chuyên ngành nhận hồ sơ ra trường theo quy định của phòng Đào tạo.

 

Thông tin chi tiết xem tại đây