LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP ONLINE TRONG GIAI ĐOẠN COVID

LIÊN QUAN ĐẾN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP ONLINE TRONG GIAI ĐOẠN COVID

Để tạo điều kiện cho sinh viên đăng ký học tập trong giai đoạn dịch Covid, Trường CNTT&TT sẽ xử lý các đơn từ của sinh viên qua đường email như sau:
– Đơn xin mở lớp bổ sung/ lớp dạng Project, đơn xin đăng ký lớp, đơn xin hủy đăng ký lớp: sinh viên gửi tới địa chỉ email của giáo vụ – cô Trương Thị Vân Thu (thuttv@soict.hust.edu.vn)
* Riêng sinh viên SIE gửi đơn và thắc mắc đăng ký học tập cho Cô Đinh Thu Hương (huongdtt@soict.hust.edu.vn) và cc cho Cô Trương Thị Vân Thu (thuttv@soict.hust.edu.vn)
– Đơn xác nhận HP Thay thế/tương đương (chuyển điểm): sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại: https://soict.hust.edu.vn/quy-trinh-dang-ky-va-xac-nhan-hoc-phan-tuong-duong-thay-the.html
– Sinh viên nếu không đăng ký được học tập do vướng học phần điều kiện là môn học thuộc kỳ 2020.2 chưa có kết quả môn học, gửi email tới thầy Nguyễn Xuân Tùng (tung.nguyenxuan@hust.edu.vn), thầy Nguyễn Quốc Đạt (dat.nguyenquoc@hust.edu.vn), cc thầy Cao Tuấn Dũng (dung.caotuan@hust.edu.vn), cô Trương Thị Vân Thu (thuttv@soict.hust.edu.vn) để xin tạm bỏ qua điều kiện học phần.
 
Sinh viên lưu ý không gửi email tới tổ tư vấn học tập Viện yêu cầu xử lý các công việc trên.