SoICT Talk 1 | 2020

Thời gian bắt đầu: 5:00 pm 09/03/2020

Thời gian kết thúc: 4:00 am 10/03/2020

Địa điểm: Giảng đường dốc tầng 3 - Tòa nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội

Đang cập nhật