SoICT Graduation Day 2019

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 11/06/2019

Thời gian kết thúc: 12:00 am 14/06/2019

Địa điểm: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Các Hội đồng bảo vệ Đồ án Tốt nghiệp.
Số lượng Sinh viên bảo vệ: 390
Thành phần hội đồng: Giảng viên Viện CNTT&TT và các Doanh nghiệp Khách mời.