Seminar Phát triển các mô hình UML

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 21/04/2016

Thời gian kết thúc: 12:00 am 21/04/2016

Địa điểm: P.803 - Nhà B1 - Đại học BKHN

Thời gian: 9.30 ngày 21/4/2016

Địa điểm: phòng 803 nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội

Người trình bày: Prof. Anne-Lise Courbis, Ecole des mines d’Alès, France

Tiêu đề: Phát triển các mô hình UML

 Abstract:

Mô hình hóa hành vi của thành phần và kiến ​​trúc hệ thống của hệ thống phần mềm chuyên sâu là một nhiệm vụ phức tạp trong các giai đoạn đặc tả kỹ thuật và thiết kế, đặc biệt là cho các hệ thống có hồi đáp. Để giải quyết những vấn đề này, chúng tôi đề xuất một framework phát triển gia tăng hỗ trợ người thiết kế trong việc từng bước mô hình hóa và xác minh các mô hình UML. Một bộ các kỹ thuật xác minh hành vi có liên quan đến sự phát triển của mô hình để đảm bảo rằng các mô hình hiện tại tương thích ngược với mô hình thu được trong bước trước. Hơn nữa, các kỹ thuật xác minh phát hiện dead-lock và sự không tương thích của các thành phần ​​sẽ được bổ sung để cấu thành một hệ thống hoàn chỉnh. Sự tương thích được chỉ ra khi phân tích các đặc tính liveness và được tính trên LTS (Hệ thống dán nhãn chuyển tiếp). Chức năng này đã được cài đặt sẵn trong công cụ IDCM (Phát triển gia tăng của mô hình tương thích). Một bản ghi lưu trữ về UML tên là FINE được định nghĩa để hỗ trợ việc phát triển gia tăng và kiểm tra các mô hình UML.

Abstract:

Modelling component behaviour and system architectures of software intensive systems is widely recognised as a complex task during the specification and design phases, especially for critical and reactive systems. In order to tackle these issues, we propose an incremental development framework which supports designers to model and verify UML models step by step.  A set of behavioural verification techniques is associated to the development of models in order to guarantee that the current model conforms to the model obtained during the previous step. Furthermore, the verification techniques detect dead-locks and non-interoperability of components which are expected to be assembled to set up a system. Conformance relations are based on the analysis of liveness properties and are calculated on LTS (Labelled Transition Systems). They have been implemented in a tool named IDCM (Incremental Development of Compliant Models). A profile of UML, named FINE, has been defined to support the incremental development and verification of UML models.

Anne-Lise Courbishad a PhD in Computer Science by University of Montpellier 2 (France), in 1991. From 1992 to 1996, she worked as associate professor at LERI – EERIE (Nîmes, France), a private engineering school in computer science.

Since 1996, she is associate professor at the Ecole des mines d’Alès (France), a public engineering school, under the guardianship of the Ministry delegated to the industry, belonging to the Institut Mines-Telecom.Her research interests are in software-based system engineering and include discrete behavioural modelling, simulation and verification. She contributes to the incremental development of UML behavioural models based on verification techniques.