Samsung SVMC Road show 2018

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 26/10/2018

Thời gian kết thúc: 12:00 am 27/10/2018

Địa điểm: Giảng đường D3 - Đại học BKHN