K67 – Sinh hoạt công dân đầu năm học

Thời gian bắt đầu: 5:30 pm 28/10/2022

Thời gian kết thúc: 8:00 pm 28/10/2022

Địa điểm: Hội trường C2 - Đại học Bách khoa Hà Nội