Vũ Tuyết Trinh

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Thông tin

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Viện Đại học Bách khoa Grenoble, Pháp, 2005)
Thạc sỹ (Công nghệ thông tin, Viện Tin học Pháp ngữ, 2000)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1997)

Email: trinhvt@soict.hust.edu.vn
Web: http://is.hust.edu.vn/~trinhvt/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Quản trị và phân tích dữ liệu
 • Hệ phân tán
 • Tích hợp

Các nghiên cứu quan tâm

 • Hệ có khả năng thích nghi và cá nhân hóa
 • Xử lý dữ liệu không gian – thời gian
 • Tích hợp dữ liệu và dịch vụ
 • Tính riêng tư trong các hệ thống thông tin
 • Vạn vật kết nối internet

Giới thiệu

Vũ Tuyết Trinh là cán bộ giảng dạy bộ môn Hệ thống Thông tin, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển được quan tâm gồm Cơ sở dữ liệu, tích hợp, hệ thống cá nhân hóa, quản trị và phân tích dữ liệu từ các nguồn không đồng nhất và phân tán, dữ liệu không gian thời gian. TS. Vũ Tuyết Trinh là (đồng) tác giả của một số bài báo trong các hội thảo, hội nghị trong nước và quốc tế, tham gia phản biện các bài báo khoa học trong các hội thảo, thành viên quan sát của DASFAA. TS. Trinh cũng tham gia vào một số dự án trong nước và quốc tế như MEDIAGRID (chương trình ACI GRID), CCIPX, dự án song phương, đề tài nhà nước, dự án Bộ GDĐT, ĐHBKHN

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Manh Truong Dang, Anh Vu Luong, Tuyet-Trinh Vu, Quoc Viet Hung Nguyen, Tien Thanh Nguyen, Bela Stantic. An Ensemble System with Random Projection and Dynamic Ensemble Selection. 10th Asian Conference on on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS), 2018, 576-586, ISBN 978-3-319-75416-1
 • Nguyen, Binh Minh; Hoang, Quoc Hong-Nhat; Hluchý, Ladislav; Vu, Tuyet Trinh and Le, Hieu. Multiple Peer Chor`d Rings Approach for Device Discovery in IoT Environment. In Procedia Computer Science , Elsevier, 14th International Conference on Mobile Systems and Pervasive Computing (MobiSPC), Leuven, 2017, vol. 110, p.125-134, ISSN 1877-0509.
 • Nguyen, Binh Minh and Vu, Tuyet Trinh. An Approach to Integration and Interoperability in IoT Cloud Resources. In proceeding of Regional Conference on Computer and Information Engineering 2016 (RCCIE), Yangon, 2016, p. 176-180, ISBN 978-99971-0-231-7
 • Quang-Duong Ha, Tuyet-Trinh Vu. Using cache for Optimizing top-k query in distributed environment. ISIPS 2015

Giảng dạy

 •  Thạc sỹ
  • Advanced Databases
  • Geographical Information Systems
  • Cơ sở dữ liệu nâng cao
  • Hệ thống thông tin địa lý
 • Đại học
  • Database
  • Database Tuning
  • Cơ sở dữ liệu
  • Thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu