Trần Vĩnh Đức

Giảng viên, Bộ môn Khoa học Máy tính

Tiến sĩ (Khoa học máy tính, Trường Đại học Nice – Sophia Antipolis, CH Pháp, 2007-2011)
Thạc sĩ (Công nghệ thông tin, Viện tin học Pháp ngữ, 2003-2006)
Cử nhân (Tin học, Đại học Thăng Long, 1998-2002)

Email: ductv@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mật mã ứng dụng
 • Độ phức tạp tính toán

Các nghiên cứu quan tâm

 • Mật mã ứng dụng
 • Độ phức tạp tính toán

Giới thiệu

Anh Trần Vĩnh Đức nhận học vị Tiến sĩ Khoa học máy tinh của Trường Đại học Nice – Sophia Antipolis, CH Pháp. Hiện nay anh là giảng viên tại bộ môn Khoa học máy tính, Viện CNTT&TT – ĐHBK Hà Nội. Hướng nghiên cứu mà anh đang quan tâm là Mật mã và Độ phức tạp tính toán.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen thi Phuong, Tran Vinh Duc, Le Cong Thanh, On the Performance of a Simple Approximation Algorithm for the Longest Path Problem, Journal of Computer Science and Cybernetics 35 (1), pp. 57–68, 2019.
 • Vu, Hong T, Liefu Jiang, Lourdes M Cueva Chacón, Martin J Riedl, Duc V Tran, and Piotr S Bobkowski. “What Influences Media Effects on Public Perception? A Cross-National Study of Comparative Agenda Setting.” International Communication Gazette, 2018.
 • Tran Vinh Duc and Igor Litovsky, One-relation languages and ω-code generators, of the 13th Mons Theoretical Computer Science Days, 2010.
 • Sandrine Julia and Tran Vinh Duc, Families and ω-ambiguity removal, 7th In. on Words (WORDS), 2009.
 • Sandrine Julia and Tran Vinh Duc, Reduced languages as ω-generators, Developments in Language Theory, pp. 266–277, 2007.

Giảng dạy

 • Mật mã ứng dụng
 • Nhập môn lý thuyết tính toán
 • Toán rời rạc