Trần Quang Đức

Giám đốc, Trung tâm An toàn An ninh Thông tin
Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Máy tính

Tiến sỹ (Kỹ thuật Máy tính, trường Đại học Thành phố London, Anh, 2015)
Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Budapest, 2008)
Cử nhân (Trường Đại học Bách khoa Budapest)

Email: duc.tranquang@hust.edu.vn
Web: https://users.soict.hust.edu.vn/ductq

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Nhận dạng
 • Xử lý ảnh
 • An toàn an ninh thông tin

Các nghiên cứu quan tâm

 • Hệ thống xác thực dựa trên sinh trắc học
 • Xử lý ảnh số
 • An ninh mạng
 • Bảo mật dữ liệu đa phương tiện

Giới thiệu

Trần Quang Đức hiện là giảng viên tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, đồng thời là Giám đốc Trung tâm An toàn An ninh Thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Trần Quang Đức nhận học vị Tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật Máy tính năm 2015 tại trường Đại học tThành phố London, Vương Quốc Anh. Hướng nghiên cứu của ông tập trung vào lĩnh vực học máy thống kê, nhận dạng và an toàn, an ninh thông tin với ứng dụng trong các hệ thống xác thực dựa trên sinh trắc học, hê thống phát hiện và ngăn chặn tấn công mạng và hệ thống bảo mật dữ liệu đa phương tiện. Trần Quang Đức là thành viên ban tổ chức hội thảo SOICT 2016 và SOIS 2018.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • MABRESE: A new server selection method for Smart SDN-based CDN architecture H. A. Tran, S Souihi, D Tran, A Mellouk IEEE Communications Letters (In press)
 • SHIOT: A novel SDN-based framework for the heterogeneous Internet of Things, H. A. Tran, D. Tran, L. G. Nguyen, Q. T. Ha, V. Tong, A. Mellouk Informatica, Vol. 42, No. 3, pp. 313-323, 2018, ISSN: 0350-5596
 • Mining Frequent Patterns for Scalable and Accurate Malware Detection System in Android, T. M. Nguyen, D. S. Nguyen, V. Tong, D. Tran, H. A. Tran IEEE PIMRC 2018 Workshop WS-08, Bologna, Italy, 2018
 • Detecting Attacks on Web Applications using Autoencoder, H. Mac, D. Truong, L. Nguyen, H. Nguyen, H. A. Tran, D. Tran The 9th International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2018), Da Nang, Vietnam, 2018
 • A LSTM based Framework for Handling Multiclass Imbalance in DGA Botnet Detection D. Tran, H. Mac, V. Tong, H. A. Tran, L. G. Nguyen Neurocomputing, Vol. 275, pp. 2401-2413, 2018, ISSN: 0925-2312
 • DGA Botnet Detection Using Supervised Learning Methods H. Mac, D. Tran, V. Tong, L. G. Nguyen, H. A. Tran The Eighth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2017), Ho Chi Minh, Vietnam, 2017
 • RABOC: An approach to handle class imbalance in multimodal biometric authentication D. Tran, P. Liatsis Neurocomputing, Vol. 188, pp. 167-177, 2016, ISSN: 0925-2312

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • NĐT.01.TW/16: Xây dựng kiến trúc hạ tầng an toàn thông tin cho mạng vạn vật trên nền điện toán đám mây
 • KC.01.01/16-20: Nghiên cứu, phát triển tích hợp hệ thống hỗ trợ giám sát, quản lý, vận hành an toàn cho hệ thống mạng và hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Giảng dạy

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT4682 (IT4682E): Truyền thông đa phương tiện
 • IT4090: Xử lý ảnh
 • IT4450: Cơ sở pháp y số