Phạm Văn Hải

Phó Giáo Sư, Bộ môn Hệ thống Thông tin

Tiến sỹ (Trí tuệ Nhân tạo và Khoa học Máy tính, Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản, 2013)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ châu Á, Thái Lan, 2008)
Cử nhân (Khoa học Máy tính, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1997)

Email: haipv@soict.hust.edu.vn
Web: https://users.soict.hust.edu.vn/haipv/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Chuyển đổi số, cách mạng công nghiệp 4.0)
 • Học máy
 • Tính toán mềm
 • Phân tích dữ liệu lớn
 • Ứng dụng hệ mờ, logics
 • Hệ thống thông minh lai; Tích hợp hệ thống

Các nghiên cứu quan tâm

 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thực tiễn
 • Học máy
 • Tính toán mềm
 • Big data
 • Hệ thống thông minh lai, hệ ngữ cảnh thông minh
 • Phân tích thiết kế, tích hợp hệ thống
 • Các ứng dụng thực tiễn Web-based, Điện thoại thông minh

Giới thiệu

PGS.TS Phạm Văn Hải, chức danh Phó Giáo sư Công nghệ thông tin, chuyên môn chuyên sâu trí tuệ nhân tạo ( ngành hẹp ứng dụng trí tuệ nhân tạo thực tiễn, tính toán mềm, học máy và phân tích dữ liệu lớn) giảng dạy và nghiên cứu tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông – trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh đã công bố 30 công trình nghiên cứu khoa học trong index ISI / SCOPUS trong tổng số các công trình khoa học của các tạp chí uy tín quốc tế, hội thảo quốc tế trong và ngoài nước. Hiện là chuyên gia tư vấn cho các dự án hợp tác doanh nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học máy và phân tích dữ liệu lớn trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. PGS.TS Hải cũng tham gia, chủ trì, phản biện các phiên hội thảo quốc tế và tạp chí quốc tế uy tín như: IEEE transaction, IEEE access, Soft computing, Neural computing and Neural computing applications.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Hai Van Pham, Asadi, F.; Abut, N.; Kandilli, I., Hybrid Spiral STC-Hedge Algebras Model in Knowledge Reasonings for Robot Coverage Path Planning and Its Applications, Applied Sciences, 2019, 9(9), doi.org/10.3390/app9091909, ISI index, IF 2,6
 • Hai Van Pham and Philip Moore , Robot Coverage Path Planning under Uncertainty Using Knowledge Inference and Hedge Algebras, Machines, 2018, 6(4), 46, doi:10.3390/machines6040046, ISI index, IF 1,0
 • Hai Van Pham and Philip Moore. A Proposal for Information Systems Security Monitoring Based on Large Datasets. Int. J. Distributed Systems and Technologies (IJDST) , Volume 9 • Issue 2 • April-June 2018, ISI index, IF: 1,0
 • LH Son, PV Viet, Hai V. Pham, Picture Inference System: A New Fuzzy Inference System on Picture Fuzzy Set, Applied Intelligence, Vol. 46, pp. 652 – 669, 2017, ISI index, IF 2,5
 • Le Hoang Son, Hai Van Pham, A novel multiple fuzzy clustering method based on internal clustering validation measures with gradient descent, International Journal of Fuzzy Systems, 2017, 18 (5), 894-903, 2016, ISI index, IF 2.8
 • Philip T Moore & Hai V Pham (2015). Personalization and rule strategies in data-intensive intelligent context-aware systems, The Knowledge Engineering Review, Vol. 30:2, 140–156. Cambridge University Press, 2015, doi:10.1017/S0269888914000265, ISI index, IF: 2.5
 • A.M. Thomas*, P. Moore, C. Evans, H. Shah, M. Sharma, S. Mount, F. Xhafa, H.V. Pham, L. Barolli, A. Patel, A.J. Wilcox, C. Chapman and P. Chima. (2014). Smart care spaces: pervasive sensing technologies for at-home care. Int. J. Ad Hoc and Ubiquitous Computing, Vol. 16, No. 4, pp. 268-282, Sep., 2014, ISI Index, IF 1.9
 • Hai V. Pham, Thang C., Cooper E. W. and Kamei K., Hybrid Kansei-SOM Model using Risk Management and Company Assessment for Stock Trading, Information Sciences, Elsevier, Vol. 256, pp. 8-24, January 2014, ISI index, IF: 5.2
 • Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Kushida J., Cooper E. W. and Kamei K., A Group Decision Support System Using Hybrid Kansei-SOM Model for Stock Market Investment Strategies and Its Application, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol.7, No.7(A), pp. 3659-3678, July 2011, ISI index, IF: 2.2
 • Hai V. Pham, Thang C., Nakaoka I., Cooper E. W. and Kamei K., A Proposal of Hybrid Kansei-SOM Model for Stock Market Investment, International Journal of Innovative Computing, Information and Control, Vol.7, No.5(B), pp.2863-2880, May 2011, ISI Index, IF: 2.2

Giải thưởng, khen thưởng

 • Merit of Ministry of Education and Training 2015-2018
 • Best Research Award of Innovation Fair 2011 – Society of Advancement and Technology at Ritsumeikan, December 2011.
 • Excellent Fellowship PhD Research Price Award, Ritsumeikan University, July 2011.
 • Best Fellowship Award, granted by Society of Advancement and Technology at Ritsumeikan, June 2011.
 • Award Excellent Intensive Doctoral Program fellowship, granted by Ritsumeikan University, July 2010.
 • Best PhD Research Award issued by Innovation Fair 2010 – Society of Advancement and Technology at Ritsumeikan, December 2010, Shiga, Japan.
 • Best PhD Research Award issued by Innovation Fair 2009 – Society of Advancement and Technology at Ritsumeikan, December 2009, Shiga, Japan.
 • JICA Fellowship was funded by Cooperation International Cooperation Agency for advanced training course of Okinawa International Center, Japan 1999.

Giảng dạy

 • IT3160: Trí tuệ nhân tạo
 • IT3120: Phân tích thiết kế hệ thống
 • IT4341: Hệ trợ giúp quyết định / học sâu ứng dụng
 • Master: Hệ thống dựa tri thức
 • Master/ Bsc: Engineering: Tích hợp hệ thống