Phạm Quang Dũng

Giảng viên, Bộ môn Khoa học máy tính

Tiến sỹ (Trường Đại học Catholique de Louvain, vương quốc Bỉ, 2011)
Thạc sỹ (Viện Tin học Pháp ngữ, 2006)
Đại học (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội)

Email: dungpq@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Tối ưu hóa tổ hợp
 • Thuật toán và đồ thị

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các vấn đề tối ưu hóa trong lĩnh vực kho vận
 • Bài toán đóng gói và lập lịch
 • Các kỹ thuật quy hoạch ràng buộc, quy hoạch hỗn hợp, tìm kiếm cục bộ

Giới thiệu

Phạm Quang Dũng hoàn thành luận án Tiến sĩ Khoa học Máy tính vào năm 2011 tại trường Đại học Catholique de Louvain, Vương quốc Bỉ. Hiện tại, TS. Phạm Quang Dũng là giảng viên bộ môn Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Lĩnh vực chuyên môn của TS. Phạm Quang Dũng là tối ưu hoá tổ hợp. TS. Phạm Quang Dũng đã có một số công bố khoa học trên các tạp chí và hội nghị quốc tế chuyên ngành như: Annals of Operations Research, Journal of Constraints, International Journal on Artificial Intelligence Tools, Transportation Research, International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming, International conference on integration of AI and OR techniques in constraint programming for combinatorial optimization problems. TS. Phạm Quang Dũng là trưởng nhóm nghiên cứu phát triển các thư viện mã nguồn mở (OpenCBLS, CBLSVR) phục vụ cho việc nghiên cứu và phát triển các ứng dụng tối ưu hoá trong lĩnh vực vận tải và kho vận.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Quang Minh HA, Yves Deville, Quang Dung PHAM, Minh Hoang HA On the min-cost traveling salesman problem with drone.   Transportation Research Part C – Emerging technologies, vol. 86, 2017, Pages 597– 621
 • Pham Quang Dung and Le Kim Thu and Nguyen Thanh Hoang and Pham Van Dinh and Bui Quoc Trung. A Constraint-Based Local Search for offline and online general vehicle routing. International Journal on Artificial Intelligence Tools, Vol. 26, No. 2, 2017
 • BUI Quoc Trung, Yves Deville, PHAM Quang Dung. Exact methods for solving the elementary shortest and longest path problems. Annals of Operations Research, vol. 238, pp 1-36, 2016.
 • T. Bui, Q.D. Pham, Y. Deville. Solving the Quorumcast Routing Problem as a Mixed Integer Program, 11th International Conference on Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming for Combinatorial Optimization Problems (CPAIOR 2014), Cork, Ireland, May 2014, Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2014.
 • Pham Quang Dung, Huynh Thanh Trung, Ta Duy Hoang, Nguyen Thanh Hoang. A Java library for Constraint-Based Local Search: Application to the master thesis defense timetabling problem. Proceedings of the Sixth International Symposium on Information and Communication Technology, 2015, Pages 67-74
 • Phan Thuan Do, Nguyen Viet Dung Nghiem, Ngoc Quang Nguyen, Quang Dung Pham. A time-dependent model with speed windows for share-a-ride problems: A case study for Tokyo transportation. Data & Knowledge Engineering, 2017. https://doi.org/10.1016/j.datak.2017.06.002
 • Thanh Trung Huynh, Quang Dung Pham, Emir Demirovic, Maxime Clement and Katsumi Inoue. Balanced clustering based decomposition applied to Master thesis defense timetabling problem. Multidisciplinary international scheduling conference 12-2017, pages 214–228
 • Son Nguyen Van, Dung Pham Quang, Behrouz Babaki, Hoai Nguyen Xuan and Anton Dries. Prediction-based optimization for online People and Parcels share a ride taxis. The 19th International conference on Knowledge and System Engineering, October 2017, pages 42 – 47
 • Van Son Nguyen, Quang Dung Pham, Quoc Trung Bui, Thanh Hoang Nguyen. Solving min-max capacitated vehicle routing problem by local search

Giải thưởng, khen thưởng

 • Giải thưởng bài báo tốt nhất hội nghị KSE 2017: Son Nguyen Van, Dung Pham Quang, Behrouz Babaki, Hoai Nguyen Xuan and Anton Dries. Prediction-based optimization for online People and Parcels share a ride taxis. The 19th International conference on Knowledge and System Engineering, October 2017, pages 42 – 47

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT3010: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 • IT3020: Toán rời rạc
 • IT4759: Tìm kiếm cục bộ dựa trên ràng buộc
 • IT3680: Thuật toán ứng dụng