Phạm Huy Hoàng

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Viện Nghiên cứu Quốc gia về Tin học và Tự động hóa, Pháp, 2002)
Thạc sỹ (Viện Tin học Pháp ngữ, 1998)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1996)

Email: hoang.phamhuy@hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/hoangph

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Các kiến trúc mạng tiến tiến
 • Các nền tảng tương tác Web thế hệ mới

Các nghiên cứu quan tâm

 • Mạng khả trình
 • Tôi ưu truyền thông multicast
 • Truyền thông đa kênh TCP
 • Web ngữ nghĩa

Giới thiệu

Phạm Huy Hoàng là giảng viên bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính. Ông đã hoàn thành luận án Tiến sỹ về Khoa học Máy tính vào năm 2002 tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Tin học và Tự động hóa, Công Hòa Pháp. Các hương quan tâm nghiên cứu hiện tại bao gôm các kiến trúc mạng tiến tiến và các nền tảng tương tác Web thế hệ mới. Ông cũng cho xuất bản cuốn “Thiết kế mạng Intranet” được sử dụng là giáo trình cho môn học tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen Thanh Long, Nguyen Duc Thuy, Pham Huy Hoang,    “Innovating R Tree and Multicast Routing to Make QOS Multiple Paths for Service Based Routing”, in proceeding of ICCASA’15: Context-Aware Systems and Applications, Vung Tau, Vietnam, November 26-27, 2015 (Revised Selected Papers).
 • Nguyen Thanh Long, Nguyen Duc Thuy, Pham Huy Hoang,    “Building Multiple Multicast Trees with Guarranteed QOS for Service Based Routing Using Artificial Algorithms”, in proceeding of ICCASA’15: Context-Aware Systems and Applications, Vung Tau, Vietnam, November 26-27, 2015 (Revised Selected Papers).
 • Nguyen Thanh Long, Nguyen Duc Thuy, Pham Huy Hoang,    “Research on Innovating, Applying Multiple Paths Routing Technique Based on Fuzzy Logic and Genetic Algorithm for Routing Messages in Service – Oriented Routing”, EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, Volume 2, Issue 4, 2015.
 • Bach N. Son, Pham H. Hoang, “New approach for extracting information on Freebase”, in proceeding of iiWAS ’14, 2014.
 • Phạm Huy Hoàng, Bạch Ngọc Sơn, “Khai thác cơ sở dữ liệu Freebase theo tùy chọn của người dùng”, trình bày tại hội nghị Fair 2014, Thái Nguyên 19/6/2014

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT4650: Thiết kế mạng Intranet
 • IT4927: Web thế hệ mới
 • IT3402E: Hệ thống thông tin Web
 • IT4062: Lập trình mạng
 • IT4152: Hệ thống phần mềm mạng