Phạm Đăng Hải

Trưởng khoa, Khoa Khoa học Máy tính
Giảng viên chính,
Khoa Khoa học Máy tính

Tiến sĩ (Khoa học máy tính, Trường thực hành công nghệ cao, CH Pháp, 2010)
Thạc sĩ (Công nghệ thông tin, Viện tin học Pháp ngữ, 1997)
Kỹ sư (Tin học, Đại học Bách Khoa Hà Nội, 1995)

Email: haipd@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Tính toán hiệu năng cao
 • Mô phỏng song song và phân tán
 • Hệ điều hành nhúng

Các nghiên cứu quan tâm

 • Tính toán hiệu năng cao
 • Mô phỏng song song và phân tán
 • Hệ điều hành nhúng

Giới thiệu

Ông Phạm Đăng Hải nhận học vị Tiến sĩ Khoa học Máy tinh năm 2010 của trường Thực hành Công nghệ cao – Cộng hòa Pháp. Hiện tại Ông Phạm Đăng Hải là Giảng viên chính tại bộ môn Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu quan tâm hiện tại bao gồm: tính toán hiệu năng cao, mô phỏng song song và phân tán, hệ điều hành nhúng.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • PHAM Dang Hai, Predicting the Performance of Multi-Agent Based Simulation with Ethernet Switched Clusters,  in the proceedings of The International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2009), pages 115-121, Leipzig, Germany, 21-24, June 2009. IEEE Germany, ISBN: 978-3-8325-2224-7.
 • PHAM Dang Hai, Reliable multicast protocol in distributed simulation for multi-agent systems. in the proceedings of The 2009 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Telecommunication Technologies (IEEE-RIVF 09), pages 118-25, Da nang, Viet Nam, 13-17, July 2009. IEEE Vietnam. ISBN 13: 978-1-4244-4567-7.

Giảng dạy

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT3070: Hệ điều hành
 • IT4074: Lý thuyết Ngôn ngữ và Phương pháp dịch
 • IT4182: Thực hành Xây dựng chương trình dịch