Nguyễn Thanh Hùng

Giảng viên, Khoa Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Khoa học máy tính, trường Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, Pháp, 2010)
Thạc sỹ (Khoa học máy tính, trường Đại học Bách khoa Quốc gia Grenoble, Pháp, 2006)
Kỹ sư (trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005)

Email: hungnt@soict.hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/hungnt

Lĩnh vực nghiên cứu

  • Mô hình hoá, xây dựng, kiểm thử phần mềm
  • EduTech

Các nghiên cứu quan tâm

  • Mô hình hoá, xây dựng, kiểm thử phần mềm
  • EduTech

Giới thiệu

Nguyễn Thanh Hùng là giảng viên ngành Khoa học Máy tính tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhận bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ ngành Khoa học Máy tính năm 2006 và 2010 tại trường Đaị học Bách khoa Quốc gia Grenoble, cộng hoà Pháp. Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Hùng tập trung về các phương pháp và công cụ mô hình hoá, xây dựng và kiểm thử phần mềm. TS. Hùng đã công bố hơn 20 bài báo nghiên cứu tại các tạp chí, hội thảo quốc gia và quốc tế.

Các công trình khoa học tiêu biểu

Giải thưởng, khen thưởng

  • Luận án Tiến sỹ xuất sắc nhất của Nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp

Giảng dạy (2018/2019)

  • IT4082, IT4082E: Công nghệ phần mềm
  • IT4080: Nhập môn Công nghệ phần mềm
  • IT4501: Đảm bảo chất lượng phần mềm
  • IT3072, IT3072E: Hệ điều hành