Nguyễn Kiêm Hiếu

Giảng viên, Khoa Khoa học máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Ulsan, 2013)
Kỹ sữ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)

Email: hieunk@soict.hust.edu.vn
Web: http://is.hust.edu.vn/~hieunk/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • Khai phá văn bản

Các nghiên cứu quan tâm

 • Trích rút sự kiện
 • Khai phá quan điểm
 • Xử lý ngôn ngữ tiếng Việt

Giới thiệu

Nguyễn Kiêm Hiếu là một giảng viên tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông nhận bằng kĩ sư tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2007. Sau đó, ông hoàn thành chương trình học tiến sĩ tại Đại học Ulsan, Hàn Quốc vào năm 2013. Trong hai năm rưỡi, ông thực hiện chương trình post-doc tại phòng thí nghiệm LIMSI và phòng thí nghiệm CEA-LIST, Pháp với chủ đề sinh dòng sự kiện và học cấu trúc sự kiện từ văn bản. Ông đảm nhiệm công việc giảng viên tại Đại học Bách khoa Hà nội từ năm 2015 cho đến nay. Ông dạy các học phần về lập trình C và các học phần liên quan đến Trí tuệ nhân tạo và Phân tích dữ liệu, bao gồm Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Khai phá web và Phân tích đồ thị. Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào trích rút thông tin và xử lý văn bản tiếng Việt. Ông đã có các công trình tại các hội nghị hàng đầu trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (ACL, EMNLP, COLING, LREC, Cicling, Pacling). Ông đã thực hiện bình duyệt cho các hội nghị này cũng như các hội nghị quan trọng trong nước (SOICT, KSE, RIVF).

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • BKEE: Pioneering Event Extraction in the Vietnamese Language. Thi-Nhung Nguyen, Bang Tran, Trong-Nghia Luu, Thien Nguyen, Kiem-Hieu Nguyen. The 2024 Joint International Conference on Computational Linguistics, Language Resources and Evaluation. (accepted).
 • A Self-enhancement Multitask Framework for Unsupervised Aspect Category Detection. Thi-Nhung Nguyen, Hoang Ngo, Kiem-Hieu Nguyen, Tuan-Dung Cao. Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing.
 • An uncertainty-aware encoder for aspect detection. Thi-Nhung Nguyen, Kiem-Hieu Nguyen, Young-In Song, Tuan-Dung Cao. Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2021.
 • Utilizing Sbert for finding similar questions in community question answering. Thi-Thanh Ha, Van-Nha Nguyen, Kiem-Hieu Nguyen, Kim-Anh Nguyen, Quang-Khoat Than. 2021 13th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE)
 • A Study on Seq2seq for Sentence Compression in Vietnamese. Thi-Trang Nguyen, Huu-Hoang Nguyen, Kiem-Hieu Nguyen. Proceedings of the 34th Pacific Asia Conference on Language, Information and Computation.
 • Korean-Vietnamese neural machine translation with named entity recognition and part-of-speech tags. Van-Hai Vu, Quang-Phuoc Nguyen, Kiem-Hieu Nguyen, Joon-Choul Shin, Cheol-Young Ock. IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems.

Giảng dạy

 • IT4472: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
 • IT4772E: Natural language processing
 • IT4868: Khai phá web
 • IT4868E: Web mining
 • IT5429: Phân tích đồ thị với dữ liệu lớn
 • IT5429E: Graph analytics for big data
 • IT3210: C Programming Language
 • IT3220: C Programming (Introduction)
 • IT3230: C Basic