Nguyễn Hữu Đức

Giám đốc, Trung tâm Công nghệ Dữ liệu và Tính toán
Giảng viên chính, Bộ môn Hệ thống thông tin

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Viện Tiên tiến về Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, 2006)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, Viện Quốc tế Pháp ngữ, 1998)
Kỹ sư (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1996)

Email: duc.nguyenhuu@hust.edu.vn
Web:  http://hpcc.hust.edu.vn/~ducnh

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Tính toán song song và phân tán
 • Lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn
 • Xây dựng chương trình dịch

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các mô hình chợ đám mây
 • Các mô hình phần mềm trên hệ thống đám mây
 • Hạ tầng và nền tảng siêu máy tính
 • Hệ thống lưu trữ cho dữ liệu y tế, dữ liệu given
 • Tính toán song song trên các cụm tính toán và trên GPU
 • Biến đổi chương trình
 • Tối ưu mã (chương trình dịch)
 • Các kỹ thuật biên dịch sử dụng thông tin kiểu

Giới thiệu

Nguyễn Hữu Đức là cán bộ giảng dạy tại bộ môn Hệ thống Thông tin, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh đã nhận bằng Tiến sỹ về Khoa học Máy tính tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản vào năm 2006. Các lĩnh vực nghiên cứu của Nguyễn Hữu Đức bao gồm tính toán song song/phân tán, lưu trữ và phân tích dữ liệu lớn, xây dựng chương trình dịch. Anh đã công bố khoảng 50 công trình trong các tạp chí và hội thảo khoa học chuyên ngành, cũng như tham gia biên soạn một số giáo trình và sách tham khảo. Hiện tại Nguyễn Hữu Đức là giám đốc Trung tâm Công nghệ Dữ liệu và Tính toán, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • [Nguyen Thanh Tung, Nguyen Huu Duc], “Design and implementing Big Data system for cardiovascular data”, Journal Concurrency and Computation: Practice and Experience, 12/2018
 • [Huỳnh Hoàng Long, Nguyễn Hữu Đức, Lê Trọng Vĩnh, Nguyễn Thanh Tùng], “Phát triển mô hình ứng dụng kết hợp trong chợ ứng dụng đám mây”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, trang 40-45, Tập 16, số 5, 2017, ISSN 1859-4794;
 • [Phan Tân, Trần Việt Trung, Nguyễn Hữu Đức, Nguyễn Thanh Tùng], “HealthDL – Một hệ thống thu thập, lưu trữ dữ liệu y tế lớn”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, trang 28-36, Tập 18, số 7, 2017, ISSN 1859-4794;
 • [Phan Tân, Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Khánh Hoàn, Trần Việt Trung, Nguyễn Hữu Đức], “Big data system for Health Care Records”, VNU Journal of Science, p146-156, Vol. 33, No. 2, 2017, ISSN 2588-1116.
 • [Huỳnh Hoàng Long, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Hữu Đức], “Quản lý thông tin hiệu quả hơn từ SaaS”, Tạp chí CNTT & TT, Kỳ 2, tháng 5, 2015, p28-32
 • Binh T. Nguyen, Duc H. Nguyen, and Thuy T. Nguyen, “Translation from BPMN to BPEL , current techniques and limitations,” in Proceedings of the Fifth Symposium on Information and Communication Technology – SoICT 2014, p. 10.
 • Binh T. Nguyen, Duc H. Nguyen, and Thuy T. Nguyen, “A Formalism of Activity Theory,” in The 2nd KICS Korea-Vietnam International Workshop on Information and Communications, 2014.
 • [Nguyen Huu Duc, Huynh Quyet Thang], “Construction of a cloud system with high availability and load balance based on CloudStack platform – Implementation and Experiment”, in proceeding of the Regional Conference on Computer and Information Engineering, August 22-23, 2013, Bankok, p68-72
 • [Nguyen Huu Duc, Huynh Quyet Thang], “Building an Authentication as a Service on Cloud Computing Platform”, in proceeding of the Regional Conference on Computer and Information Engineering, August 22-23, 2013, Bankok, p53-58
 • [Tan N.Duong, Tu A.Nguyen, Quang Anh N. Pham, Duc H. Nguyen], “Parallel PageRank Computation using GPUs”, in The 3rd International Symposium on Information and Communication Technology (SOICT), Vietnam, August 27-28, 2012. ISBN: 978-1-4503-1232-5, p222-229

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Xây dựng dịch vụ phân tích dữ liệu siêu bộ gien trên nền điện toán đám mây, chủ trì
 • Xây dựng trình biên dịch SML# cho ngôn ngữ StandardML, thành viên chính

Giảng dạy

 • IT3160: Trí tuệ nhân tạo
 • IT3120: Phân tích thiết kế hệ thống
 • IT4341: Hệ trợ giúp quyết định / học sâu ứng dụng
 • Thạc sỹ: Hệ thống dựa tri thức
 • Thạc sỹ/Kỹ sư: Tích hợp hệ thống