Đoàn Phong Tùng

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật máy tính

Tiến sỹ Tin hoc, Viện Tin học Quốc Gia, Nhật Bản, 2021.
Kỹ sư Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 2014.

Email: tungdp@soict.hust.edu.vn, tung.doanphong@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Học máy
 • Khai phá dữ liệu
 • Trí tuệ nhân tạo trong Internet vạn vật.

Các nghiên cứu quan tâm

 • Học sâu, các mô hình sâu sinh dữ liệu
 • Khai phá dữ liệu chuỗi, dữ liệu chuỗi thòi gian, dữ liệu đa góc nhìn
 • Các hệ thống giám sát và quản lý cơ sở hạ tầng

Giới thiệu

Tiến sỹ Đoàn Phong Tùng là giảng viên Khoa Kỹ thuật máy tính, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (SoICT), Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận học vị Tiến sỹ Tin học tại Viện Tin học Quốc Gia, Nhật Bản năm 2021. Hướng nghiên cứu quan tâm của anh bao gồm học máy, khai phá dữ liệu và áp dụng vào các hệ thống trí tuệ nhân tạo trong Internet vạn vật.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Tung Doan, and Atsuhiro Takasu. “Deep Multiview Learning From Sequentially Unaligned Data.” IEEE Access 8 (2020): 217928–217946.
 • Tung Doan, and Takasu Atsuhiro. “Deep multi-view learning from sequential data without correspondence.” In 2019 International Joint Conference on Neural Net-works (IJCNN), pp. 1–8. IEEE, 2019.
 • Tung Doan, and Atsuhiro Takasu. “Sparse Regression-Based Multiple Sequence Alignment.” In 2019 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME), pp. 1372–1377. IEEE, 2019.
 • Tung Doan, and Atsuhiro Takasu. “Robust vehicle detection from noisy acceleration signal for bridge monitoring systems.” In Proceedings of the 19th International Conference on Information Integration and Web-based Applications & Services, pp.136–140. 2017.
 • Tung Doan, and Khoat Than. “Sparse Stochastic Inference with Regularization.” In Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, pp. 447–459. Springer, Cham, 2017.
 • Khoat Than, and Tung Doan. ”Dual online inference for latent Dirichlet allocation.” In Asian Conference on Machine Learning, pp. 80–95. PMLR, 2015.

Giảng dạy

 • IT4170. Xử lý tín hiệu số
 • IT1110: Công nghệ thông tin
 • IT3210: Ngôn ngữ lập trinfh C