Đinh Viết Sang

Phó giám đốc, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo
Bí thư, Chi bộ sinh viên 1

Giảng viên, Bộ môn Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Trung tâm Tính toán Dorodnitsyn, Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga, Nga, 2013)
Thạc sỹ (Trường Đại học Bang Tula, Nga, 2011)
Kỹ sư (Trường Đại học Bang Tula, Nga, 2009)

Email: sangdv@soict.hust.edu.vn
Web:  http://users.soict.hust.edu.vn/sangdv

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Thị giác máy tính
 • Học máy
 • Học sâu

Các nghiên cứu quan tâm

 • Phân loại đối tượng
 • Phát hiện đối tượng
 • Phân vùng ngữ nghĩa
 • Bám vết đối tượng
 • Học đa nhiệm (multi-task learning)
 • Học phân biệt (discriminative learning)
 • Mô hình thưa
 • Nén mô hình
 • Tìm kiếm kiến trúc mạng tối ưu

Các dự án đang thực hiện

 • Evolutionary Multitasking for Solving Optimization Problems (Tài trợ bởi US Army Research Lab và US Army Asia Pacific, 2019-2022)
 • Robust dynamic hand gestures recognition for human machine interaction using multimodal features and manifold learning (Tài trợ bởi AFOSR 2017-2019).
 • Improving human action recognition using manifold representation and deep learning from multimodal data (Tài trợ bởi NAFOSTED 2017-2019).
 • Algorithmic and combinatorial methods on discrete structures (Tài trợ bởi NAFOSTED 2017-2019).

Giới thiệu

Đinh Viết sang nhận bằng Tiến sĩ tại Trung tâm tính toán Dorodnitsyn của Viện Hàn lâm Khoa học Liên bang Nga (CCRAS) năm 2013. Hiện tại anh đang làm việc tại bộ môn Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các lĩnh vực nghiên cứu anh quan tâm là học máy, học sâu và thị giác máy tính.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Dinh Viet Sang, Nguyen Duc Minh. Fully Residual Convolutional Neural Networks for Aerial Image Segmentation. SoICT 2018, pp. 289-296.
 • Dinh Viet Sang, Hoang Trung Dung. Two-stream Deep Residual Learning with Fisher Criterion for Human Action Recognition. SoICT 2018, pp. 297-304.
 • Dinh Viet Sang, Le Tran Bao Cuong, Effective Deep Multi-source Multi-task Learning Frameworks for Smile Detection, Emotion Recognition and Gender Classification, Informatica 2018, Vol. 42, No. 3, pp. 345–356 (SCOPUS, ESCI).
 • Dinh Viet Sang, Le Tran Bao Cuong, Pham Thai Ha, Discriminative Deep Feature Learning for Facial Emotion Recognition, MAPR 2018, pp. 1-6.
 • Xuan Cuong Pham, Manh Truong Dang, Sang Viet Dinh, Son Hoang, Tien Thanh Nguyen, Alan Wee-Chung Liew, Learning from Data Stream Based on Random Projection and Hoeffding Tree Classifier, The International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA 2017), pp. 1-8.
 • Dinh Viet Sang, Nguyen Van Dat, Do Phan Thuan, Facial Recognition Using Deep Convolutional Neural Networks, KSE 2017, pp. 130-135.
 • Dao Duy Son, Dinh Viet Sang, Huynh Thi Thanh Binh, Nguyen Thi Thuy, Label associated dictionary pair learning for face recognition, SoICT 2016, pp. 302-307.
 • Thanh N. H. Dang, Dvoenko Sergey D., Dinh Viet Sang, A Mixed Noise Removal Method Based on Total Variation, Informatica 2016, pp. 159-167. (SCOPUS).
 • Nguyen Thi Thuy, Dinh Viet Sang, Huynh Thi Thanh Binh, A New Approach for Learning Discriminative Dictionary for Pattern Classification, Journal of Information Science and Engineering, Vol. 32 No. 4, pp. 1113-1127 (July 2016) (SCI-E Index).
 • Nguyen Tien Quang, Nguyen Thi Thuy, Dinh Viet Sang, Huynh Thi Thanh Binh, An Efficient Framework for Pixel-wise Building Segmentation from Aerial Images. SoICT 2015: 282-287.

Giảng dạy

 • IT4342E: Thị giác máy tính
 • IT4653: Học sâu và ứng dụng
 • IT4110: Tính toán khoa học
 • IT3020: Toán rời rạc
 • IT3680: Thuật toán ứng dụng