Đặng Tuấn Linh

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật máy tính

Tiến sĩ (Đại học Công nghệ Kochi, Nhật bản, 2017)
Thạc sĩ (Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản, 2014)
Thạc sĩ (Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 2012)
Kỹ sư (Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 2011)

Email: linhdt@soict.hust.edu.vn,  linh.dangtuan@hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/linhdt/ https://linhdt.com/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Thị giác máy tính 
 • AIoT

Các nghiên cứu quan tâm

 • Nhận dạng và phát hiện đối tượng
 • Mô hình nhẹ trong học máy
 • Ứng dụng thị giác máy tính trong phát hiện gian lận và bất thường
 • Xử lý dữ liệu video
 • Thiết bị biên

Giới thiệu

Đặng Tuấn Linh là giảng viên tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh đã nhận bằng Tiến sĩ về Khoa học Máy tính từ trường Đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản vào năm 2017. Các hướng nghiên cứu hiện nay gồm có phát hiện/nhận dạng đối tượng, thiết kế và triển khai các mô hình nhẹ trong học máy, ứng dụng thị giác máy tính trong phát hiện gian lận và bất thường, xử lý dữ liệu video, và thị giác máy tính trong thiết bị biên. Đặng Tuấn Linh đã được nhận học bổng đặc biệt cho 3 năm học tiến sĩ của trường Đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản vào năm 2014, học bổng của chính phủ Nhật bản (Monbukagakusho) cho học thạc sĩ vào năm 2012.:

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Hoshino, Y., Shimasaki, M., Rathnayake, N., & Dang, T. L. (2024). Performance verification and latency time evaluation of hardware image processing module for appearance inspection systems using FPGA. Journal of Real-Time Image Processing, 21(1), 20.
 • Dang, T. L., Le, D. L., Pham, T. H., & Tran, X. T. (2023). Lightweight Models’ Performances on a Resource-Constrained Device for Traffic Application. In Deep Learning and Other Soft Computing Techniques: Biomedical and Related Applications(pp. 183-194). Cham: Springer Nature Switzerland.
 • Rathnayake, N., Rathnayake, U., Chathuranika, I., Dang, T. L., & Hoshino, Y. (2023). Cascaded-ANFIS to simulate nonlinear rainfall–runoff relationship. Applied Soft Computing, 147, 110722.
 • Dang, T. L., Pham, T. H., Dang, Q. M., & Monet, N. (2023). A lightweight architecture for hand gesture recognition. Multimedia Tools and Applications, 1-19.
 • Dang, T. L., Tran, S. D., Nguyen, T. H., Kim, S., & Monet, N. (2022). An improved hand gesture recognition system using keypoints and hand bounding boxes. Array, 16, 100251.
 • Dang, T. L., Nguyen, H. T., Dao, D. M., Nguyen, H. V., Luong, D. L., Nguyen, B. T., … & Monet, N. (2022). SHAPE: a dataset for hand gesture recognition. Neural Computing and Applications, 34(24), 21849-21862.
 • Dang, T. L., Nguyen, T. H., Nguyen, G. T., & Cao, T. (2022). Traffic collision warning using deep learning models. ICIC Express Letters, 16(1), 17-24.
 • Rathnayake, N., Dang, T. L., & Hoshino, Y. (2021). A novel optimization algorithm: Cascaded adaptive neuro-fuzzy inference system. International Journal of Fuzzy Systems, 23(7), 1955-1971.
 • Dang, T. L., Nguyen, G. T., & Cao, T. (2020). Object tracking using improved deep SORT YOLOv3 architecture. ICIC Express Letters, 14(10), 961-969.
 • Dang, T. L., & Hoshino, Y. (2019). Hardware/software co-design for a neural network trained by particle swarm optimization algorithm. Neural Processing Letters, 49(2), 481-505.

Giải thưởng, khen thưởng

 • Học bổng đặc biệt cho 3 năm học tiến sĩ của trường đại học Công nghệ Kochi, Nhật Bản, 2014
 • Học bổng của chính phủ Nhật bản (Monbukagakusho) cho học thạc sĩ, 2012
 • Chứng nhận đạt danh hiệu thủ khoa các trường đại học Hà Nội từTrung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 2011
 • Chứng nhận đã hoàn thành việc học trong chương trình của một trường đại học nói tiếng Pháp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp bằng tiếng Pháp với hội đồng quốc tế, 2011

Giảng dạy

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT1140: Tin học đại cương
 • IT4343E: Thị giác máy tính (tiếng Anh)
 • IT4611: Các hệ thống phân tán và ứng dụng
 • IT4735: IoT và ứng dụng
 • IT4735E: IoT và ứng dụng (tiếng Anh)
 • IT4602: Thực hành Lập trình mạng