Bùi Quốc Trung

Giảng viên, Bộ môn Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Đại học Catholique de Louvain, Vương quốc Bỉ, 2015)
Thạc sỹ (Viện Tin học Pháp ngữ, 2011)
Đại học (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà nội)

Email: trungbq@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Tối ưu tổ hợp
 • Ứng dụng học máy

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các vấn đề tối ưu hóa trong lĩnh vực kho vận
 • Bài toán đóng gói và lập lịch
 • Các kỹ thuật quy hoạch ràng buộc, quy hoạch hỗn hợp, tìm kiếm cục bộ
 • Mô hình tài chính

Giới thiệu

Bùi Quốc Trung là giảng viên Bộ môn Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ông hoàn thành luận án Tiến sĩ Khoa học Máy tính vào năm 2015 tại trường Đại học Catholique de Louvain, Vương quốc Bỉ. Lĩnh vực chuyên môn của ông là tối ưu hoá tổ hợp và học máy ứng dụng.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Quoc Trung Bui, Thibaut Vidal, Minh Hoàng Hà, On three soft rectangle packing problems with guillotine constraints, Journal of global optimization 74 (1), 45-62, 2019
 • Quoc Trung Bui, Yves Deville, Quang Dung Pham, Exact methods for solving the elementary shortest and longest path problems, Annals of Operations Research 244 (2), 313-348, 2016
 • Lu Chen, Boxiao Chen, Quoc Trung Bui, Minh Hoàng Hà, Designing service sectors for daily maintenance operations in a road network, International Journal of Production Research 55 (8), 2251-2265, 2017
 • Quang Dung Pham, Kim Thu Le, Hoang Thanh Nguyen, Van Dinh Pham, Quoc Trung Bui, A constraint-based local search for offline and online general vehicle routing, International Journal on Artificial Intelligence Tools, 26 (02), 1750004, 2017
 • Khanh Hiep Tran, Minh Duc Nguyen, Quoc Trung Bui, Local search approach for the pairwise constrained clustering problem, Proceedings of the Seventh Symposium on Information and Communication Technology, 115-122, 2016
 • Quoc Trung Bui, Quang Dung Pham, Yves Deville, Soving the agricultural land allocation problem by constraint-based local search, International Conference on Principles and Practice of Constraint Programming, 749-757, 2013
 • Quoc Trung Bui, Quang Dung Pham, Yves Deville, Solving the quorumcast routing problem as a mixed integer program, International Conference on AI and OR Techniques in Constriant Programming for Combinatorial Optimization Problems, 45-54, 2014
 • Quoc Trung Bui, Thi Le Trang Nguyen, Quang Bang Nguyen, Tran Su Le, On the mathematical program in theater anti-aircraft distribution problem, 2017 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM), 999-1003
 • Thi Le Trang Nguyen, Quoc Trung Bui, Quang Bang Nguyen, Tran Su Le, Modelling and Solving Anti-aircraft Mission Planning for Defensive Missile Battalions, International Conference on Combinatorial Optimization and Applications, 371-385, 2017
 • Thi Le Trang Nguyen, Quoc Trung Bui, Quang Bang Nguyen, Tran Su Le, Mathematical Programs and Computations for a Class of Anti-aircraft Mission Planning Problems, ICORES 2018

Giảng dạy

 • IT3020 Toán rời rạc
 • IT2030 Technical Writing and Presentation
 • IT3170 Thuật toán ứng dụng