Ban Hà Bằng

Giảng viên, khoa Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2015)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)
Kỹ sư (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006)

Email: bangbh@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Vận trù học
 • Học máy

Các nghiên cứu quan tâm

 • Vận trù học.
 • Tối ưu hoá tổ hợp.
 • Thuật toán.
 • Logistics.
 • Phân tích dữ liệu.

Các dự án đang nghiên cứu

 • Phát triển các kỹ thuật metaheuristic giải các bài toán tối ưu trong các hệ thống phân tán và hệ thống phần mềm

Giới thiệu

Ban Hà Bằng nhận bằng kỹ sư và tiến sĩ khoa học máy tính tại Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2006 và 2015. Hiện tại, TS. Bằng là giảng viên khoa Khoa Học Máy Tính, Trường CNTT&TT, Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Bằng gồm thuật toán, đồ thị, tối ưu, vận trù học, tính toán thông minh, và logistic. TS. Bằng đã công bố nhiều công trình trên các hội nghị và tạp chí uy tín hàng đầu. TS Bằng cũng tham gia phản biện cho nhiều tạp chí uy tín trong lĩnh vực tối ưu và vận trù học. Năm 2010, TS. Bằng là thành viên của nhóm đạt giải nhất giải thưởng Nhân Tài Đất Việt.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Ha-Bang BAN, DT. Anh, HTT. Binh, Cong Dao Chan, Su Nguyen Phan Bach, A Hybrid and Adaptive Evolutionary Approach for Multitask Optimization of Post-Disaster Traveling Salesman and Repairman Problems, J. Computers and Operations Research, 2024 (accepted-Q1-prestigious ISI-Nafosted).
 • HTT Binh, Ha-Bang BAN, ND Thai, PB Ha, A multi-population multi-tasking variable neighborhood search algorithm with diversity enhancements for inter-domain path computation problem, J. Swarm and Evolutionary Computation, Vol. 86, pp. 101501, 2024 (Q1-prestigious ISI-Nafosted).
 • HTT Binh, NH Long, TC Dao, Ha-Bang BAN, Node-depth based Genetic Algorithm to solve Inter-Domain Path Computation Problem, J. Knowledge-Based Systems, Vol. 284, 111168, 2024 (Q1-prestigious ISI-Nafosted).
 • NB. Long, DT. Anh, Ha-Bang BAN, HTT. Binh, A multipopulation multitasking evolutionary scheme with adaptive knowledge transfer to solve the Clustered Minimum Routing Cost Tree Problem, J. Information Sciences, Vol. 657, 119961, 2024 (Q1-prestigious ISI-Nafosted).
 • Cong Dao Tran, Anh Do Tuan, Huynh Thi Thanh Binh, Anh Do Duc, Ha-Bang BAN, Su Nguyen Phan Bach, MNDE: Node-depth encoding can do better in evolutionary multitask algorithms, Proc. Gecco, pp. 251-254, 2023 (Rank A).
 • Ha-Bang BAN, Dang-Hai PHAM, Solving optimization problems simultaneously: the variants of the traveling salesman problem with time windows using multifactorial evolutionary algorithm. PeerJ Comput. Sci. 9:e1192 DOI 10.7717/peerj-cs.1192 (ISI-Q2).
 • Ha-Bang BAN, Khanh-Phuong Nguyen, A hybrid metaheuristic for solving Asymmetric Distance-Constrained Vehicle Routing Problem, J. Computational Social Networks 8 (1), 3, 2021 (ISI-Q1).
 • Ha-Bang BAN, The hybridization of aco+ ga and rvns algorithm for solving the Time-Dependent Traveling Salesman Problem, J. Evolutionary Intelligence 15 (1), 309-328, 2021 (ISI-Q2).
 • Ha-Bang BAN, A metaheuristic for the Delivery Man Problem with Time Windows, Journal of Combinatorial Optimization 41 (4), 794-816 (ISI-Q2).
 • Ha-Bang BAN, An efficient two-phase metaheuristic algorithm for the Time Dependent Traveling Salesman Problem, J. RAIRO-Operations Research 53 (3), 917-935 (ISI-Q3). 

Giải thưởng, khen thưởng

 • Giải nhất Nhân tài đất Việt với sản phẩm Hệ thống số hóa tư duy con người, 2010

Giảng dạy

 • Hệ điều hành.
 • Toán rời rạc.
 • Thuật toán ứng dụng.
 • Tính toán tiến hoá.
 • Tính toán khoa học.