Ban Hà Bằng

Giảng viên, Bộ môn Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2014)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)
Kỹ sư (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006)

Email: bangbh@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Đồ thị
 • Tối ưu hóa
 • Trí tuệ nhân tạo

Các nghiên cứu quan tâm

 • Thuật toán trên đồ thị
 • Tối ưu hóa tổ hợp
 • Metaheuristics
 • Kiểm thử phầm mềm
 • Trí tuệ nhân tạo

Các dự án đang nghiên cứu

 • Phát triển các kỹ thuật metaheuristic giải các bài toán tối ưu trong các hệ thống phân tán và hệ thống phần mềm

Giới thiệu

Tiến sĩ Ban Hà Bằng nhận bằng Tiến Sĩ tại trường Đại Học Bách khoa Hà Nội năm 2014. Hiện ông đang là giảng viên bộ môn Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các hướng nghiên cứu quan tâm: phân tích thiết kế thuật toán, các bài toán tối ưu hóa tổ hợp, kiểm thử phần mềm, và trí tuệ nhân tạo. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ khi có nhiều năm làm việc thực thế tại môi trường doanh nghiệp. Năm 2010, ông và cộng sự đạt giải nhất Nhân tài đất Việt với sản phẩm hệ thống số hóa tư duy con người.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • B. Ban, N.D. Nghia, Metaheuristic for the Traveling Repairman Problem with Time Window Constraints, Proc. RIVF, 2018 (accepted)
 • B. Ban, An efficient two-phase metaheuristic algorithm for The Time Dependent Traveling Salesman Problem for the Minimum Latency Problem, J. Rairo 2018 (accepted – SCIE Index).
 • B. Ban, A GRASP+ VND Algorithm for the Multiple Traveling Repairman Problem with Distance Constraints, J. Computer Science and Cybernetics, Vol. 3, No. 3, 2017, pp. 272-288.
 • B. Ban, N.D. Nghia, A Meta-Heuristic Algorithm Combining between Tabu and Variable Neighborhood Search for the Minimum Latency Problem, J. Fundamenta Informaticae, 2016 (accepted – SCIE Index).
 • B. Ban, N.D. Nghia, An effective GRASP+ VND metaheuristic for the k-Minimum Latency Problem, Proc. RIVF, 2016.
 • B. Ban, N.D. Nghia, A parallel algorithm combines genetic algorithm and ant colony algorithm for the Minimum Latency Problem, Proc. SOICT, pp. 39-48, 2014.
 • B. Ban, K. Nguyen, M.C. Ngo, and N.D. Nghia, An efficient exact algorithm for the Minimum Latency Problem, J. Progress of Informatics, No.10, pp. 1-8, National Institute of Informatics, Japan, 2013.
 • B. Ban, N.D. Nghia, A hybrid algorithm combining genetic algorithm with ant colony algorithm for the Minimum Latency Problem, J. Computer Science and Cybernetics, T.29, S. 3, 2013, pp. 287-298.
 • B. Ban, N.D. Nghia, A Subgradient Method to Improve Approximation Ratio in the Minimum Latency Problem, Proc. KSE, pp. 339-350, 2013.
 • B. Ban, N.D. Nghia, A Meta-Heuristic Algorithm Combining between Tabu and Variable Neighborhood Search for the Minimum Latency Problem, Proc. RIVF, pp.192-197, 2013.
 • VietHA, ManhNV, H.B. Ban, ThangHQ, A real-time model based Support Vector Machine for emotion recognition through EEG, Proc. ICCAIS, 2012, pp. 191-196.
 • B. Ban, ManhNV, VietHA, ThangHQ, A model Based on EEg Signal for Recognizing Human’s Emotion, J. Science and Technology Technical Universities, pp. 41-47, 2013 (in vietnamese).
 • Tai Nguyen Huu, Hoang-Lan Nguyen Thi, B.H. Ban, Robust Adaptive Image Coding for Frame Memory Reduction in LCD Overdrive, Proc. DDC, 2012, pp. 497-497.
 • B. Ban, N.D. Nghia, An Experimental Study about Efficiency of the Approximation Algorithms for the Minimum Latency Problem, Proc. RIVF, pp 1-4, 2012.
 • B. Ban, H. Hosobe, S. Nakajima, N.D. Nghia, M. Rueher, F. Weitl, “A Constraint-Based Approach to Error Localization”, Proc. JSSST, 2011, Japan.
 • B. Ban, N.D. Nghia, Improved genetic algorithm for the Minimum Latency Problem, Proc. SOICT, 2010, pp. 9-15.
 • B. Ban, N.D. Nghia, Genetic algorithm for solving the Minimum Latency Problem, J. Science and Technology Technical Universities, pp. 1-7, 2009 (in vietnamese).

Giải thưởng, khen thưởng

 • Giải nhất Nhân tài đất Việt với sản phẩm Hệ thống số hóa tư duy con người, 2010

Giảng dạy

 • IT3070: Hệ điều hành
 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT3011: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán