ThS. Trương Thị Vân Thu

Chuyên viên, Văn phòng Trường

Thạc sĩ (Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)
Cử nhân (Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, 1998)

Email: thuttv@soict.hust.edu.vn