Phạm Thị Phương Giang

Cán bộ phục vụ giảng dạy, Bộ môn Hệ thống Thông tin

Thạc sỹ (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2011)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)

Email: giangptp@soict.hust.edu.vn
Web:  http://is.hust.edu.vn/~giangptp

Giới thiệu

Phạm Thi Phương Giang là cán bộ kỹ thuật tại Bộ môn Hệ thống Thông tin. Cô tốt nghiệp Thạc sỹ Công nghệ thông tin tại trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2011. Công việc chính của cô là hướng dẫn thực hành các môn về cơ sở dữ liệu, và hỗ trợ giáo viên bộ môn các công việc hành chính.

Giảng dạy

  • IT4859: Thiết kế & quản trị Csdl
  • IT3590: Cơ sở dữ liệu