Phạm Thanh Liêm

Giám đốc, Trung tâm Máy tính và Thực hành
Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm Máy tính và Thực hành

Thạc sỹ khoa học (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006)
Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1999)

Email: liem.phamthanh@hust.edu.vnliempt@soict.hust.edu.vn