Phạm Ngọc Hưng

Giám đốc Trung tâm, Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Innovation Center)
Giảng viên, Khoa Kỹ thuật máy tính

Tiến sĩ (Kỹ thuật máy tính, Viện công nghệ Shibaura, Nhật Bản, 2017)
Thạc sỹ (Xử lý thông tin và Truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2010)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)

Email: hungpn@soict.hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/hungpn/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Internet vạn vật và Ứng dụng
 • Học máy, học sâu

Các nghiên cứu quan tâm

 • Internet vạn vật và Ứng dụng
 • Học máy, học sâu
 • Định vị, các dịch vụ dựa trên vị trí

Các dự án đang thực hiện

 • Nghiên cứu mô hình học máy ứng dụng trong chẩn đoán bệnh sử dụng dữ liệu bệnh án điện tử

Giới thiệu

Phạm Ngọc Hưng là giảng viên Bộ môn Kỹ thuật Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hưng nhận bằng tiến sỹ chuyên ngành Kỹ thuật và Khoa học máy tính năm 2017 tại Đại học Công nghệ Shibaura, Nhật Bản. Lĩnh vực nghiên cứu hiện nay bao gồm: robot tự động, hệ thống nhúng và Internet vạn vật, học máy, học sâu trong xử lý dữ liệu y tế, bệnh án điện tử. Hưng đã công bố trên 10 bài báo nghiên cứu tại các tạp chí và kỷ yếu hội thảo quốc tế.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Nguyen, Binh P., Hung N. Pham, Hop Tran, Nhung Nghiem, Quang H. Nguyen, Trang TT Do, Cao Truong Tran, and Colin R. Simpson. “Predicting the onset of type 2 diabetes using wide and deep learning with electronic health records.” Computer methods and programs in biomedicine182 (2019): 105055.
 • Pham, H. N., Chatterjee, A., Narasimhan, B., Lee, C. W., Jha, D. K., Wong, E. Y. F., … & Chua, M. C. (2019, July). Predicting Hospital Readmission Patterns of Diabetic Patients using Ensemble Model and Cluster Analysis. In 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)(pp. 273-278). IEEE.
 • Pham, H. N., Do, T. T., Chan, K. Y. J., Sen, G., Han, A. Y., Lim, P., … & Chua, M. C. (2019, July). Multimodal Detection of Parkinson Disease based on Vocal and Improved Spiral Test. In 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)(pp. 279-284). IEEE. 
 • Pham, H. N., Koay, C. Y., Chakraborty, T., Gupta, S., Tan, B. L., Wu, H., … & Chua, M. C. (2019, July). Lesion Segmentation and Automated Melanoma Detection using Deep Convolutional Neural Networks and XGBoost. In 2019 International Conference on System Science and Engineering (ICSSE)(pp. 142-147). IEEE.
 • Pham Ngoc Hung, Takashi Yoshimi. Adaptive Learning of Hand Movement in Human Demonstration for Robot Action. Journal of Robotics and Mechatronics, Vol.29 No. 5, page. 919-927, 2017. https://www.fujipress.jp/jrm/rb/robot002900050919/ DOI10.20965/jrm.2017.p0919.
 • Pham Ngoc Hung, Takashi Yoshimi. Programming Everyday Task Using Primitive Skills and Generative Model of Movement Demonstrated by Human. 2017 International Conference on Advanced Robotics and Intelligent Systems (ARIS 2017), Taipei, Taiwan, September 6-8, 2017, https://ieeexplore.ieee.org/document/8297177/, DOI 10.1109/ARIS.2017.8297177.
 • Pham Ngoc Hung, Takashi Yoshimi, An approach to learn hand movements for robot actions from human demonstration. Proceedings of IEEE/SICE International Symposium on System Integration (SII), Sapporo, Japan, December 13-15, 2016. https://ieeexplore.ieee.org/document/7844083/ DOI 10.1109/SII.2016.7844083
 • Pham Ngoc Hung, Takashi Yoshimi, Extracting actions from instruction manual and testing their execution in a robotic simulation. ASEAN Engineering Journal Part A, Vol.6, No.1, page 47-58, 2016.

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT4735 Internet vạn vật và ứng dụng
 • IT3030E Kiến trúc máy tính
 • IT3106E Lập trình hệ thống
 • IT4425 Phát triển phần mềm nhúng thông minh