Nguyễn Thị Hà Phương

Chuyên viên, Văn phòng Trường

Thạc sĩ (Quản trị kinh doanh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2015)
Cử nhân (Kế toán, trường Đại học Lao động Xã hội, 2011)

Email: phuongnth@soict.hust.edu.vn