Lê Thu Giang

Kế toán trưởng, Văn phòng Trường

Thạc sĩ (Quản trị kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2013)
Cử nhân (Tài chính doanh nghiệp, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008)

Email: gianglt@soict.hust.edu.vn